Mänskliga och organisatoriska faktorers påverkan på en byggnads brandskydd

Mänskliga och organisatoriska faktorers påverkan på en byggnads brandskydd

I projektet har en kvantitativ metod för att beräkna brandrisker tagits fram. Metoden kombinerar den helhetssyn som finns inom MTO-verksamhet (Människa-Teknik-Organisation) med händelseträdsmetodik. I projektet länkas kvalitativa metoder ihop med kvantitativa, som har tvingat fram tydliga definitioner av vad som påverkar en byggnads brandskydd.

Utgivare: MTO

Proj.nr: 207-001 | År: 2002

Författare: Jonas Svensson, Charlotte Andersson Fredholm, Joakim Ardenmark, Peter Andersson