Tidig detektering av självantändning i biomassa

Tidig detektering av självantändning i biomassa

För att nå hållbarhetsmålen 2030, används bl.a. biobränslen såsom biomassmassa, flis för energiproduktion och även sorterat avfall återförs produktion i allt högre omfattning. En konsekvens av detta är en ökad mängd bränder på grund av självantändning med kraftig brandutveckling som följd. Det finns flera exempel på senare år som kräver stora insatser av räddningstjänsten. Dessa bränder kan vara svårsläckta och är resurskrävande. Det behövs personal, släckmedel och arbetsmaskiner under en längre tid. Bränder som uppstår på grund av självantändning är även förknippat med stora kostnader och kan uppgå till flera hundra miljoner årligen.

Proj.nr: 721-003 | Year: 2022

Author: Magnus Ingelsten