Tidig detektering av självantändning i biomassa

För att nå hållbarhetsmålen 2030, används bl.a. biobränslen såsom biomassmassa, flis för energiproduktion och även sorterat avfall återförs produktion i allt högre omfattning. En konsekvens av detta är en ökad mängd bränder på grund av självantändning med kraftig brandutveckling som följd. Det finns flera exempel på senare år som kräver stora insatser av räddningstjänsten. Dessa […]