Driftserfarenheter från sprinklerinstallationer i kyrkor och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Driftserfarenheter från sprinklerinstallationer i kyrkor och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader Sedan 2000-talets början har sprinkler installerats i ett större antal svenska kyrkor och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Med ”sprinkler” avses här både traditionella sprinklersystem och mer moderna vattendimsystem. Erfarenheterna från installationen av sprinklersystem i nio träkyrkor som genomfördes åren 2004 – 2006 dokumenterades i “An […]

The Duration of Heating Phase (DHP) concept – Literature summary and Roadmap

”Duration of Heating Phase” konceptet (DHP) är en väg framåt för att inkludera inverkan av avsvalningsfasen på brandmotståndet¹. Detta koncept är ett komplement till brandmotståndet som vanligtvis undersöks genom klassificering baserat på standardiserade brandmotståndsprovningar. Den standardiserade brandmotstånds-klassificeringen är ett system som bygger på hypotesen att produkter med en högre klass klarar sig bättre vid riktiga […]

Begränsa brandspridning i stora brandceller med exponerat trätak

Antalet höga byggnader med både stor öppen planlösning och ansenliga ytor av synlig trästomme växer stadigt, något som för med sig nya brandsäkerhetsutmaningar. En sådan är risken för mycket snabb brandspridning i taket från en kraftig men lokal brandkälla som leder till bränder där större delen av lokalen brinner samtidigt. Sådana fenomen har observerats i […]

Hållbar hantering av byggavfall – återbruk av brandklassade produkter steg 2

Samhällsbyggnadssektorn är av stor betydelse för Sverige och den svenska ekonomin med en omsättning inom den svenska bygg- och anläggningssektorn på drygt 1 000 miljarder kronor årligen och sysselsättning av cirka 550 000 personer. Tillsammans utgör den byggda miljön ungefär hälften av nationalförmögenheten. Vanliga uppskattningar visar att sektorn motsvarar cirka 40 % av Sveriges totala […]

Utvärdering av befintliga Utrymningsplatser

Avsikten med projektet är att kartlägga hur utrymningsplatser utformas utifrån de gällande krav som finns både i Boverkets byggregler (BBR 29) samt i kommande byggregler som är under remiss Möjligheternas byggregler – delprojekt brandskydd och Arbetsmiljöföreskrifterna 2020:1 (AFS 2020:1) med avsikten att visa på goda lösningar. Målsättningen är att utgå från användarens perspektiv då tidigare […]

Brandsäkerhet i Trähus – Kunskapsöversikt och forskningsbehov – uppdatering

Brandsäkerhet i träbyggnader är fortsatt högaktuellt. Sedan den tidigare kunskaps- sammanställningen om brandsäkerhet i träbyggnader publicerats har mycket forskning på detta område utförts nationellt och internationellt. Idag finns mer kunskap som kan vara viktigt att känna till för de som arbetar med brandskyddsfrågor i träbyggnader.

Inåtgående dörrar vid utrymning

Tidigare forskning har visat att det sällan är antalet utrymmande personer som begränsar möjligheten för utrymning genom en inåtgående dörr, utan snarare persontätheten och de utrymmandes rörelsemönster. Detta indikerar att i lokaler där utformningen medför låg persontäthet bör det vara möjligt att acceptera ett högre personantal utan att äventyra brandsäkerheten eller utrymningsmöjligheterna.

Brand som faktor i livscykelanalys – En studie för att undersöka livscykel-effekter av brand och brandskydd i olika byggnadstyper

Från 2022 är det krav på att byggnaders klimatpåverkan i byggskedet ska deklareras vid nybyggnad. Lagen planeras att skärpas till att inkludera fler byggnadsdelar och fler skeden av byggnadens livscykel, samtidigt som gränsvärden för maximal klimatpåverkan för byggnader planeras att införas. Detta projekt utreder huruvida brandrisk kan vara en faktor som behöver beaktas vid beräkningarna […]

Klimatsmart biokol för att minska brandskador på betong

Betong är behäftat med två utmaningar. Den ena är att betongen kan utsättas för kraftiga skador vid brandpåverkan, framför allt i form av spjälkning samt minskad styrka och styvhet. Därmed minskar dess lastbärande förmåga. Den andra utmaningen är att cementen i betongen ger ett mycket stort klimatavtryck. För att spara liv och egendom, och för […]

Äldre oklassade dörrar i brandcellsgräns

Kravet i byggreglerna på brandklassade lägenhetsdörrar kom år 1960, på 15 brandminuter. Vid tillsyn av flerbostadshus uppförda år 1940-1959 så påträffar SÄRF relativt ofta original dörrar till lägenheterna, se figur 1-2 för exempel. Om det inte förelägger några bevarandekrav så har principen varit att förelägga om nya brandklassade dörrar i lägst klass EI 30-S₂₀₀, med […]