Lära av erfarenheter från skogsbränder i Australien

Framtida klimat förväntas förlänga brandsäsongerna i Sverige och öka förekomsten av allvarliga torrperioder. Detta kommer att öka samhällets sårbarhet mot skogsbränder, vilket i sin tur kräver klimatanpassningsstrategier bland allmänheten, fastighetsägare, kommuner och markägare. Vad dessa klimatanpassningsstrategier är, hur de kommer att genomföras och vem som är ansvarig för att upprätthålla dem är inte klart.

Spontana insatser vid bostadsbränder

Tidigare forskning på räddningstjänstens effektivitet har visat att vanliga medborgare ofta spelar en viktig roll när det kommer till att upptäcka kriser och larma eller assistera vid evakuering. Vid en bostadsbrand är tidsdimensionen avgörande och om spontana insatser av förbipasserande, grannar och andra som befinner sig i närområdet kan minska tiden mellan brandupptäckt och påbörjad […]

Designregler för brandsäkerhet i bostäder med batterier

Batterier är användbara för att lagra energi under korta tidsperioder, till exempel från en dag till nästa. Den dominerande batteritypen idag är litiumjonbatterier (LIB) på grund av deras goda prestanda vad gäller energitäthet och lång livslängd, och de används idag i många applikationer, från elfordon till handhållna verktyg och personliga enheter. LIB är också en […]

Fördröja brand med molekyler från naturen – tillämpning på textilier

Textilier är en oumbärlig del av människans liv och används i många olikakonsumentprodukter som kläder, filtar, mattor, lakan och möbler. Eftersom de är brännbara kommer de att bidra till en stor brandbelastning i ett rum. Ett sätt att öka brandsäkerheten i bostäder och offentliga byggnader är att använda flamskyddsmedel. De kan fördröja uppkomsten av en […]

Kartläggning av forskningsbehov för säker energilagring i vätgas och batterier

Klimatförändringarna har tillsammans med ökad geopolitisk osäkerhet satt fingret på ett ökat behov av på fossilfri, oberoende och pålitlig elförsörjning. Många förnybara källor är dock intermittenta till följd av variationer i vind och solinstrålning vilket innebär ett behov av att kunna lagra energi på både kort och lång sikt. Vidare så innebär också elektrifieringen av […]

Biobaserade byggnadsmaterial – en kunskapsöversikt om brandtekniska egenskaper

Inom byggbranschen pågår flera arbeten med att på olika sätt minska klimatpåverkan vid upprättande av nya byggnader såväl som vid ombyggnation, och flera incitament har instiftats för att beakta och påverka koldioxidpåverkan, som t.ex. krav på klimatdeklarationer samt EU-taxonomin. Utöver myndighetskrav har flera aktörer på marknaden ansatt egna, interna, krav där aktörerna förhåller sig till […]

Utvärdering av befintliga Utrymningsplatser

Utrymningsplatser har sedan 2011 funnits med i Boverkets byggregler som utrymningslösning för personer med nedsatt rörelseförmåga dvs. personer som har svårigheter att förflytta sig i trappor, i de fall det inte går att utrymma tillgängligt till säker plats från en publik lokal. Arbetsmiljöverket ställer i föreskrift Arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1 krav på tillfälliga utrymningsplatser i […]

Driftserfarenheter från sprinklerinstallationer i kyrkor och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Driftserfarenheter från sprinklerinstallationer i kyrkor och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader Sedan 2000-talets början har sprinkler installerats i ett större antal svenska kyrkor och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Med ”sprinkler” avses här både traditionella sprinklersystem och mer moderna vattendimsystem. Erfarenheterna från installationen av sprinklersystem i nio träkyrkor som genomfördes åren 2004 – 2006 dokumenterades i “An […]

The Duration of Heating Phase (DHP) concept – Literature summary and Roadmap

”Duration of Heating Phase” konceptet (DHP) är en väg framåt för att inkludera inverkan av avsvalningsfasen på brandmotståndet¹. Detta koncept är ett komplement till brandmotståndet som vanligtvis undersöks genom klassificering baserat på standardiserade brandmotståndsprovningar. Den standardiserade brandmotstånds-klassificeringen är ett system som bygger på hypotesen att produkter med en högre klass klarar sig bättre vid riktiga […]

Begränsa brandspridning i stora brandceller med exponerat trätak

Antalet höga byggnader med både stor öppen planlösning och ansenliga ytor av synlig trästomme växer stadigt, något som för med sig nya brandsäkerhetsutmaningar. En sådan är risken för mycket snabb brandspridning i taket från en kraftig men lokal brandkälla som leder till bränder där större delen av lokalen brinner samtidigt. Sådana fenomen har observerats i […]