Forskningsprojekt

Brandforsk har finansierat hundratals projekt under 40 års tid och med vår hjälp har forskning och utveckling inom brandområdet gjort stora framsteg.

Här nedan hittar du de senaste rapporterna eller söka efter äldre, klicka på valt projekt för att komma till en ny sida och ladda ner din rapport.

För att söka på tidigare rapporten, välj bland alternativen nedan,

Roadmap for measurable sustainability indicators for the fire safety community

Activities, services, products, energy use, and other aspects of life are increasingly being appraised in terms of sustainability. This is a very positive trend; however, the desire to assess sustainability has exceeded the development of measurable sustainability indicators in some areas. This is the case in many areas of the fire safety sector …

Läs mer

Äggskal för förbättring av brandegenskaper hos trä

Ny teknologi, massivträhus och stora miljöfördelar har medfört ett stort intresse för träbyggnader. Samtidigt kräver byggreglerna att konstruktionsmaterialen uppfyller ställda krav vad gäller brandegenskaper. Skyddsimpregnering av trä är en etablerad metod men det finns utmaningar vad gäller urlakning av skyddande substanser samt vad gäller toxicitet för människor och miljö …

Läs mer

Funktionaliserad biokol för brandsäkrare och biobaserade kompositmaterial

Flamskyddsmedel kan väsentligt förbättra brandegenskaperna hos plaster men de kan samtidigt försämra de mekaniska egenskaperna. För att påett mer helhetligt sätt förbättra plasters egenskaper har därför en ny metod utvecklats där porerna i biokol används som bärare av flamskyddsmedlen.På detta sätt kan flamskyddsmedlen förbättra brandegenskaperna samtidigt som problemen med försämrade mekaniska egenskaper väsentligt lindras.

Läs mer

Pilotstudie- Kostnader för egendomsskador orsakade av bostadsbränder

Projektet har två övergripande syften. Dels är det att öka kunskapen om de kostnader som bostadsbränder medför för fastighetsägare, dels att undersöka effektiviteten hos olika förebyggande åtgärder. Exempel på förebyggande åtgärder kan vara tekniska lösningar som spisvakt och portabel sprinkler eller mjukare insatser som informationskampanjer …

Läs mer

Tidig detektering av självantändning i biomassa

För att nå hållbarhetsmålen 2030, används bl.a. biobränslen såsom biomassmassa, flis för energiproduktion och även sorterat avfall återförs produktion i allt högre omfattning. En konsekvens av detta är en ökad mängd bränder på grund av självantändning med kraftig brandutveckling som följd. Det finns flera exempel på senare år som kräver stora insatser av räddningstjänsten …

Läs mer

Hållbar hantering av byggavfall, återbruk av brandklassade Produkter

Samhällsbyggnadssektorn är av stor betydelse för Sverige och den svenska ekonomin. Klimatpåverkan från byggandet i Sverige är nära 10 miljoner ton CO2-equiv per år. Dessutom står samhällsbyggnadssektorn för ca 40 % av Sveriges totala energianvändning och genererar en betydande del av de totala materialflödena och avfallsmängderna i samhället …

Läs mer

Brandsäkerhet för byggnader med kulturvärden

Detta kunskapsprojekt syftar till att sammanställa tillgänglig kunskap om brandsäkerhet i byggnader med kulturvärden så att denna kommer till användning samt att kartlägga vilka områden som saknar erforderlig kunskap. Målet är en översikt ämnad för yrkesverksamma med kunskaper inom antingen brandsäkerhet eller kulturvärden, och kunskap om vilka områden som behöver mer kunskapsutveckling …

Läs mer