Sök medel

Forskningsutlysning 2021

Brandforsksutlysning: Brandsäkerhet i det hållbara samhället; Brandsäkert boende för alla; Vår brandsmarta värld. De första två syftar på mål, och det tredje på medel. Alla tre ryms inom hållbar utveckling och har det som övergripande mål.

Brandsäkerhet i det hållbara samhället

Omställningen till ett hållbart samhälle omfattar oss alla och det är viktigt att brandvetenskapen blir möjliggörare av detta. Agenda 2030 innebär stora omställningar såväl tekniskt som ekonomiskt och socialt, och det är viktigt att vi arbetar proaktivt. Brandsäkerheten kan spela en primär roll, men ännu oftare kan den spela en sekundär, men viktig, roll. Exempelvis kan en viktig reform för hållbar utveckling behöva en fungerande brandsäkerhetslösning. Vi ska möjliggöra det hållbara samhället med fungerande brandsäkerhet.

Brandsäkert boende för alla

Brandsäkert boende för alla är en viktig del av en nollvision för dödsbränder, och stora värden utöver liv kan också sparas. Vi har nu god kunskap om hur olika grupper i vårt samhälle drabbas av bostadsbränder men vi behöver veta ännu mer och vi behöver få fram fler åtgärder för att bidra till nollvisionen. Samhällsutvecklingen och vår demografiska utveckling kan vara till vår nackdel om vi inte agerar, men med rätt insatser kan vi vinna mark för ett brandsäkert boende för alla.

Vår brandsmarta värld

Vår tekniska omgivning blir allt smartare, och vi vill att den ska bli brandsmart. Digitalisering, Internet of Things, Big data, sensorteknik, artificiell intelligens, med mera, har potential att på ett avgörande sätt förändra möjligheterna till ett smart brandskydd. Det är en angelägen uppgift att följa och tillvarata utvecklingen för att kunna utnyttja dess inneboende potential.

Studentstipendier

Vi erbjuder studenter möjlighet att söka stipendier hos oss med vår avsikt att hjälpa dem att göra saker möjliga som inte varit möjliga annars. Det kan tex vara för att hjälpa till med kostnader i samband med genomförande av examensarbete (exempelvis inköp av material), eller för att presentera sitt examensarbete vid en konferens som man lyckats bli antagen till. Vi stödjer inte personer som har andra möjligheter till detta stöd, tex genom att de har en extern intressent för sitt examensarbete som kan hjälpa till ekonomiskt, eller att de har en arbetsgivare inom verksamhetsområdet brand som kan bekosta exempelvis resor till en konferens e d.

Ansökan om studentstipendium sker via mail till info@brandforsk.se och ska innehålla följande:

  • Titel på projektet
  • En kort beskrivning av projektet
  • Beskrivning och motivation angående de kostnader ni söker stipendium för
  • Belopp ni söker
  • Personuppgifter för alla som ingår i ansökan
  • Kontonummer för utbetalning
  • Medgivande att vi hanterar era personuppgifter
  • Försäkran om att ni inte har andra möjligheter att lösa finansieringen (ex via arbetsgivare eller extern intressent e d)