Forskarskolan

Ny antagning till Forskarskolan inom skydd mot olyckor har nu öppnat!

Med stöd av MSB gör vi nu en 2:a antagningsomgång för fem doktorander till Forskarskolan inom skydd mot olyckor. Ansökan ska ske senast 31 oktober och beslut meddelas i december. Studierna kommer sedan att genomföras 2022-2025.

En viktig förändring är att den 2:a antagningen, förutom kommuner, även kommer att omfatta anställda inom regioner och länsstyrelser.

Hur fungerar det?

 • Behörig att söka är den som är anställd vid kommun, region eller länsstyrelse och som är verksam inom området skydd mot olyckor.

 • Den sökande ska ha rimliga förutsättningar för att uppnå behörighetskraven för antagning till forskarutbildningen vid ett lärosäte. Behörighetskraven är normalt 240 hp varav minst 60 hp på avancerad nivå. (Motsvarar 160 p respektive 40 p i det tidigare systemet).

 • Doktorandernas forskningsområde måste ligga inom ramen för Lag om skydd mot olyckors tillämpningsområde, bidra till att minska de negativa konsekvenserna av bränder och anknyta till hållbar utveckling/Agenda 2030.

 • Doktoranderna som blir antagna till Forskarskolan har kvar sin ordinarie anställning på heltid, men avsätter 50% av sin arbetstid för forskning under perioden med målsättning om en licentiatexamen.

 • Doktoranderna har alltså kvar sin ordinarie anställning och arbetsgivaren står för den kostnaden. Arbetsgivaren får dock ett forskningsbidrag som ett engångsbelopp på 50 kkr. Forskarskolan finansierar kostnader för handledning, gemensamma träffar med mera.

 • Forskarskolan bedriver ingen egen forskarutbildning eller ger ut någon examen utan detta görs av det lärosäte där doktoranden blir antagen. Forskarskolan hjälper till att identifiera lämpliga lärosäten och handledare samt ger stöd under antagningsprocessen till högskolan. Inom ramen för Forskarskolan arrangeras även gemensamma doktorandkurser.

 • Ansökningsperioden är 1 september till 31 oktober. Antagning till Forskarskolan väntas vara klar i december, och antagning till högskola väntas ske under början av 2022. Första träffen för de antagna kommer att ske under januari eller februari 2022.

Intresserad?

Du som är kunskapstörstande och vill få spetskompetens inom något problemområde som du brinner för bör absolut söka! Du kommer samtidigt att bli en banbrytare som bidrar till att stärka kopplingen mellan akademi och praktik inom området skydd mot olyckor.

Du som är en arbetsgivare som vill satsa på Din personal och föra fram Din organisation till kunskapsfronten inom en för verksamheten viktig problemställning har här en unik chans.

Eftersom den 2:a antagningen omfattar fler organisationer än kommunal räddningstjänst kommer konkurrensen antagligen att bli tuff. Därför har kriterier för antagningen utarbetats och återfinns här nedan,

Dessa innebär bland annat att nedanstående områden kommer att prioriteras.

 • Grön energiomställning
 • Vård i hemmet
 • Byggnader med kulturvärden
 • Likvärdig brandsäkerhet
 • Lärande och utveckling
 • Effektiv räddningstjänst
 • Brandsäker bostadsmiljö
 • Cirkulär resursanvändning
 • Effektiv ledning av räddningsinsats

Tveka inte att kontakta Marcus eller Thomas (se kontaktuppgifter i fältet till höger) om du har frågor. Eller varför inte lyssna med någon av doktoranderna i den 1:a antagningen: Anna, Emilie eller Michael?


Antagna doktorander i den 1:a utlysningen

I dagsläget är tre doktorander antagna till forskarskolan. Läs mer om dem och deras forskning genom att klicka på rutorna till höger eller klicka på länken nedan.

Artificiell intelligens, sensorer och beslutsstöd
Mikael Johanson, Räddningstjänsten Landskrona
Antagen vid Linköpings Universitet

Hur kan beslutsfattare i planprocessen bättre förstå och hantera olika risker och intressen?
Anna Ståhle Bofjäll, Storstockholms brandförsvar
Antagen vid Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet, LTH

Rekrytering av RIB-personal
Emelie Lantz, Räddningstjänsten Västra Blekinge
Antagen vid Avdelningen för Brandteknik, LTH

Varför en forskarskola?

Brandforsk och MSB har gemensamt identifierat ett stort behov för praktiknära forskning som syftar både till ny kunskapsuppbyggnad och att överföra kunskap från befintlig forskning till praktisk verksamhet. Genom att parallellt jobba inom både akademin och offentlig verksamhet finns mycket goda möjligheter att både hitta viktiga frågeställningar och att påverka praktiken.

En forskarutbildning är också en unik möjlighet för den anställde att både bli specialist inom ett visst område och att utveckla sin generella analytiska förmåga. Doktoranderna kommer också få en unik förmåga att tolka och värdera forskning vilket kommer att vara till stor nytta för samhället under lång tid framöver.

Vad är forskarskolan?

Doktoranderna som är antagna till Forskarskolan avsätter 50% av sin arbetstid för forskning under ca 4 års tid. De har kvar sin ordinarie anställning och arbetsgivaren står för den kostnaden. Forskarskolan finansierar kostnader för handledning med mera och anordnar gemensamma träffar som håller samman doktoranderna i en grupp som utgör ett viktigt stöd och nätverk för varandra. Forskarskolan bedriver ingen egen forskarutbildning eller ger ut någon examen utan detta görs av det lärosäte där doktoranden är antagen. Vid starten hjälper Forskarskolan till att identifiera lämpliga lärosäten och handledare samt ger stöd under antagningsprocessen till lärosätet. Forskarskolan ger även vissa gemensamma doktorandkurser i samarbete med olika lärosäten.