Forskarskolan

Under 2019 startade Brandforsk en forskarskola för personer som är anställda inom räddningstjänsten och som forskar på ämnen som är relevanta för svensk kommunal räddningstjänst.

Antagna doktorander

I dagsläget är tre doktorander antagna till forskarskolan. Läs mer om dem och deras forskning genom att klicka på rutorna till höger eller klicka på länken nedan.

Artificiell intelligens, sensorer och beslutsstöd
Mikael Johanson, Räddningstjänsten Landskrona
Antagen vid Linköpings Universitet

Hur kan beslutsfattare i planprocessen bättre förstå och hantera olika risker och intressen?
Anna Ståhle Bofjäll, Storstockholms brandförsvar
Antagen vid Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet, LTH

Rekrytering av RIB-personal
Emelie Lantz, Räddningstjänsten Västra Blekinge
Antagen vid Avdelningen för Brandteknik, LTH

Varför en forskarskola?

Brandforsk och MSB har gemensamt identifierat ett stort behov för praktiknära forskning som syftar både till ny kunskapsuppbyggnad och att överföra kunskap från befintlig forskning till praktisk verksamhet. Genom att parallellt jobba inom både akademin och räddningstjänsten finns mycket goda möjligheter att både hitta viktiga frågeställningar och att påverka praktiken.

Forskningen kan beröra alla delar av räddningstjänstens verksamhet – från ledning av stora insatser till LSO-tillsyner och individanpassat brandskydd. Forskning kan även bedrivas på räddningstjänsten som organisation.

En forskarutbildning är också en unik möjlighet för den anställde att både bli specialist inom ett visst område och att utveckla sin generella analytiska förmåga. Doktoranderna kommer också få en unik förmåga att tolka och värdera forskning vilket kommer att vara till stor nytta för räddningstjänst Sverige under lång tid framöver.

Vad är forskarskolan?

Doktoranderna som är antagna till forskarskolan avsätter 50% av sin arbetstid för forskning under 4 års tid vilket avser att leda till en licentiatexamen[1]. Forskarskolan genomförs med stöd av MSB.

Den ordinarie arbetsgivaren står för lönekostnader och forskarskolan finansierar övriga kostnader så som till exempel handledning, reskostnader osv. Detta innebär också att doktoranden har kvar sin ordinarie anställning och bibehåller sin lön.

Forskarskolan bedriver ingen egen forskarutbildning eller ger ut någon examen utan detta görs av det lärosäte där doktoranden är antagen. Forskarskolan hjälper dock till att identifiera lämpliga lärosäten och handledare samt ger stöd under antagningsprocessen. Forskarskolan ger även vissa gemensamma doktorandkurser i samarbete med olika lärosäten.

[1] En licentiatexamen är en forskarexamen som motsvarar halvvägs till en doktorsexamen.

Intresserad?

För att kunna bli antagen till en forskarutbildning krävs normalt sk. grundläggande behörighet vilket innebär 240 högskolepoäng varav minst 60 hp på avancerad nivå. Respektive forskarämne kan även ställa särskilda behörighetskrav som till exempel kan innebära krav på någon viss examen eller studier inom något visst ämne. Det finns dock möjlighet att söka dispens om man inte uppfyller dessa krav men har annan relevant kompetens.

Vi planerar för en andra antagningsomgång till Forskarskolan, förhoppningsvis med kursstart under 2021. Mer information om detta kommer att tas fram under 2020, men har du funderingar eller frågor, så tveka inte att ta kontakt med någon av oss.

Om du vill veta mer kan du läsa nedanstående dokument eller kontakta oss, info@brandforsk.se