Förtroende och risk: Individens och civilsamhällets roll och relation i det brandpreventiva arbetet

Förtroende och risk: Individens och civilsamhällets roll och relation i det brandpreventiva arbetet Det brandskadeförebyggande arbetet är strukturerat som ett samarbete mellan olika samhällsaktörer, enskilda individer och lokal- och civilsamhällen. En förutsättning för ett framgångsrikt samarbete är att de olika aktörerna genomför sina beskärda delar – och att det finns ett förtroende för att de […]

Bostadsbränder och äldre personer

Betydande skillnader i risken för dödsfall vid brand har påvisats mellan olika åldersgrupper, socioekonomiska grupper och geografiska områden. En grupp som återkommer som särskilt utsatt är äldre personer, en grupp som också utgör den åldersgrupp som procentuellt sett ökar mest i samhället i populationsstorlek. För att uppnå nollvisionen inom brandområdet bör därför denna grupp vara […]

Framgångsfaktorer vid bostadsbränder

För att förstå vilka åtgärder som potentiellt kan påverka antalet omkomna i bostadsbränder finns i huvudsak två olika angreppssätt. Den första är att studera riskgrupperna, identifiera riskfaktorer och angripa dessa. Det andra angreppssättet är att studera skyddsfaktorerna, dvs de faktorer som föranlett att en brand förhindrats, minimerats, hanterats eller där personen lyckats fly. Genom att […]