Mänskliga och organisatoriska faktorers påverkan på en byggnads brandskydd

I projektet har en kvantitativ metod för att beräkna brandrisker tagits fram. Metoden kombinerar den helhetssyn som finns inom MTO-verksamhet (Människa-Teknik-Organisation) med händelseträdsmetodik. I projektet länkas kvalitativa metoder ihop med kvantitativa, som har tvingat fram tydliga definitioner av vad som påverkar en byggnads brandskydd.