Turbulensmodeller i CFD-koder

Tyngdkraften gör att varma gaser stiger, alstrar turbulens och avkyls genom inblandning av kall luft. Att beskriva hur det sker är betydelsefullt vid många industriella tillämpningar som berör brand och spridning av brandgaser och föroreningar inne i lokaler och ut till omgivningen.För bränder blir den modell som beskriver bidraget från tyngdkraften till turbulensen mycket betydelsefull […]