Rekrytering av RIB-personal

Emelie Lantz, Räddningstjänsten Västra Blekinge

Antagen vid Avdelningen för Brandteknik, LTH

Bakgrund

Trots att räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) är ryggraden i de flesta räddningstjänster så har svårigheterna med att rekrytera och bibehålla personal ökat de senaste åren.  Både internationellt och i räddningstjänstutredningen (SOU 2018:54) har det påtalats som ett av räddningstjänsternas största problem . Flera räddningstjänster uppger att de inte klarar av att upprätthålla den politiskt beslutade beredskapen. Ett problem som är extra tydligt på den svenska landsbygden och därmed medför ojämlika förhållanden avseende skydd mot olyckor. För att i slutändan kunna erbjuda ett likvärdigt skydd mot olyckor så behöver vi identifiera och förstå de faktorer som bidrar till en hållbar räddningstjänst avseende personalförsörjning.

Syfte och frågeställningar

Jag forskar på arbetssituationen för RiB och frivillig personal. Jag vill förstå bakomliggande orsaker till dagens problem och identifiera möjligheter för en mer hållbar räddningstjänst.

Exempel på frågeställningar:

  • Vilka faktorer påverkar rekrytering och att bibehålla RiB?
  • Vilka orsaker ligger bakom att brandmän slutar?

Delstudier och tidplan

Ett antal delstudier med olika ingång kommer att genomföras under de kommande tre åren. Fokus kommer ligga på brandmännens arbetssituation, framtida möjligheter och sambruk.

Vem är jag?

Jag jobbar som Enhetschef Operativ RiB vid Räddningstjänsten Västra Blekinge. Jag har verksamhets- och personalansvar för vår räddningstjänstpersonal i beredskap, som är fördelade på 5 stationer. Utöver det håller jag på med ledningsutveckling för befäl och åker som räddningschef i beredskap. Att börja forska på just deltidsbrandmän och deras situation var ett väldigt naturligt och intressant steg för mig då jag ställs inför dessa utmaningar i vardagen. Jag själv startade min räddningstjänstkarriär som deltidsbrandman, vilket var en väldigt positiv upplevelse som jag bär med mig än idag.

Vill du veta mer? Eller kanske bli involverad? Maila mig gärna på emelie.lantz@raddning.com