Rekrytering av RIB-personal

Emelie Lantz, Räddningstjänsten Västra Blekinge

Doktorand vid Avdelningen för Brandteknik, LTH

Bakgrund

Trots att räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) är ryggraden i de flesta räddningstjänster så har svårigheterna med att rekrytera och bibehålla personal ökat de senaste åren. Både internationellt och i räddningstjänst-utredningen (SOU 2018:54) har det påtalats som ett av räddningstjänsternas största problem . Flera räddningstjänster uppger att de inte klarar av att upprätthålla den politiskt beslutade beredskapen. Ett problem som är extra tydligt på den svenska landsbygden och därmed medför ojämlika förhållanden avseende skydd mot olyckor. För att i slutändan kunna erbjuda ett likvärdigt skydd mot olyckor så behöver vi identifiera och förstå de faktorer som bidrar till en hållbar räddningstjänst.

Syfte

Mitt forskningsområde handlar om RiB och frivillig personal i
räddningstjänsten. Syftet med forskningen är att bidra med
kunskap kring vilka faktorer som påverkar brandmännens
arbetssituation samt identifiera möjligheter för sambruk av
räddningsresurser och strategier för en hållbar personalförsörjning.

Vad har hänt hittills

En artikel har blivit publicerad i International Journal of Emergency Services. Den är en litteraturöversikt av befintlig forskning på området. Ytterligare en artikel om brandmännens erfarenheter av sin arbetssituation i Sverige skickas in för review under våren. Därtill har det blivit tidningsintervjuer, webbinar, workshops och seminarier. Som forskarstudent läser man även kurser vid sidan av sina studier för att utöka sina kunskaper.

Kommande delstudier

Tillsammans med en forskargrupp vid Linnéuniversitetet
kommer jag framöver ha fokus på följande studier:

  • Identifiera faktorer hos huvudarbetsgivare som möjliggör
    anställning av RiB
  • Hur responstiden påverkas av geografiskt avstånd från
    närmsta räddningsaktör vid IVPA
  • Hur responstiden påverkas av geografiskt avstånd från
    närmsta räddningsaktör vid IVPA (i väntan på ambulans)

Vem är jag?

Just nu jobbar jag som Enhetschef Operativ RiB vid Räddningstjänsten Västra Blekinge. Under våren kommer jag att börja forska på heltid med ytterligare finansiering från MSB, vilket känns fantastiskt kul. Jag är otroligt glad för Forskarskolan och att ha fått den här möjligheten att bedriva verksamhetsnära forskning. Jag tror svensk räddningstjänst gynnas av en evidensbaserad kunskapsutveckling. Utöver forskningen åker jag som regional insatsledare i Blekinge län.

Vill du veta mer? Eller kanske bli involverad? Maila mig gärna på emelie.lantz@raddning.com