Vad innebär ”tillfredställande och likvärdigt skydd” enligt LSO?

Mateusz Sosnowski, Södertörn Brandförsvarsförbund
Doktorand vid Kungliga Tekniska Högskolan

Bestämmelserna i Lag om Skydd mot Olyckor (LSO) /… syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. …/ (SFS (2003:778), kap 1 § 1) Portalparagrafen sätter därmed en hög ambitionsnivå, men vad menas egentligen med
skrivelsen, att uppnå ett likvärdigt och tillfredställande skydd? Detta är något som varken
tidigare Räddningsverket eller nuvarande MSB som har ansvaret för lagen, lyckats definiera
sett ur ett kommunalt perspektiv, för samtidigt som lagen säger att det är en nationell mål-
sättning så har kommunerna ett självstyre och olika ambitionsnivåer.

Jag vill mena på att det ur ett filosofiskt värdegrundsperspektiv går att ta fram en uppsättning dimensioner och aspekter som tillsammans utgör och beskriver det likvärdiga och tillfred-
ställande skydd som avses, och att genom att definiera dessa dimensioner ska bli lättare att
visa på hur och att man uppfyller målbilden i LSO.

Tanken är att om man kan belysa och beakta dessa dimensioner och aspekter så uppfyller man målparagrafen samtidigt som tyngdpunkten kan förskjutas och att man kan kompensera områden/dimensioner där man har utmaningar med andra åtgärder. Tex att stärka den enskildes förmåga (Civila insatspersoner) för att kompensera i områden där man har lång framkörningstid för att uppnå aspekten, tid till en första åtgärd på plats mot en olycka påbörjas, eller att hårdare förebyggande åtgärder vidtas för att minska sannolikheten för en olycka och på så sätt få ett likvärdigt skydd.

Forskningsresultatet är tänkt att utgöra stöd för de aktörer som jobbar med skydd mot olyckor, och på bättre sätt kunna sätta mål och flöja upp dessa så att det harmoniserar med lagens intention.

Vem är jag?

Som utbildad brand- och riskhanteringsingenjör med operativ påbyggnads-utbildning är jag skolad i att se de övergripande sammanhangen. Jag har jobbat både konsult med brand och riskhantering samt på Länsstyrelsen i Stockholm med komplexa ärenden inom samhälls-
byggnadsområdet. Vidare har jag även hunnit med att vara en längre tid utomlands på räddning-stjänsten i Nya Zealand. Just nu arbetar med forskning och utveckling inom Projektenheten samt som Insatsledare på Södertörns Brandförsvarsförbund (sbff). Inom ramen av flera forskning- och utvecklingsprojekt från EU H2020 så samordnar jag det interna arbetet och är med och utvecklar morgon-dagens smarta verktyg för blåljusorganisationer. Att få ta steget tillbaka och fundera på räddningstjänstens uppdrag och hur vi uppnår ett effektfullt resultat, är något som jag funderat på länge och ser därför fram emot att få forska inom området.

Vill du veta mer? Eller kanske bli involverad? Maila mig gärna på Mateusz.Sosnowski@sbff.se