Vad innebär ”tillfredställande och likvärdigt skydd” enligt LSO?

Mateusz Sosnowski, Södertörn Brandförsvarsförbund
Doktorand vid Kungliga Tekniska Högskolan

Bestämmelserna i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) syftar till att med hänsyn till lokala förhållanden säkerställa ett tillfredsställande och likvärdigt skydd för människors liv och hälsa samt egendom och miljö över hela landet. Portalparagrafen ställer därmed upp en hög ambitionsnivå. Dock uppstår frågan vad som egentligen avses med formuleringen om att uppnå ett likvärdigt och tillfredsställande skydd, detta är något som varken tidigare Räddningsverket eller nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som har ansvaret för lagen, har lyckats definiera på ett träffsäkert sätt, speciellt ur ett kommunalt perspektiv.

Inom både Sendai-ramverket för katastrofriskreducering och hållbarhetsmålen i Agenda 2030 uttrycker FN tydligt behovet av en mer holistisk och rättvisebaserad samhällsutveckling. Under senare år har nya forskningsområden vuxit fram, såsom katastrofetik, katastrofrättvisa och klimaträttvisa. Områdena är breda men det är tydligt att det saknas ett förebyggande perspektiv överlag och kring brand i synnerhet. Däremot har forskningen visat att konsekvenserna kring katastrofer och olyckor tenderar att förstärka befintliga orättvisor i samhället, vilket innebär att de mest utsatta drabbas oproportionerligt hårt.

I den svenska kontexten var Lagen om skydd mot olyckor tidig ute med målformuleringen om att det ska finnas ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Begreppet ”likvärdigt” kan tolkas som att något ska fördelas på ett rättvist sätt, men frågan är hur detta kan genomföras samt ur vems perspektiv, särskilt när det gäller bränder och förebyggande åtgärder.

Forskningsresultatet är tänkt att initiera en debatt inom branschen och vetenskapen för att på så sätt skapa ett underbyggt stöd för de aktörer som arbetar med skydd mot olyckor, att förstå sammanhanget och kunna sätta egna adekvata mål i linje med LSOs samt FNs mål för hållbarhet och katastrofriskreducering.

Vem är jag?

Som utbildad brand- och riskhanteringsingenjör med operativ påbyggnads-utbildning är jag skolad i att se de övergripande sammanhangen. Jag har jobbat både konsult med brand och riskhantering samt på Länsstyrelsen i Stockholm med komplexa ärenden inom samhälls-
byggnadsområdet. Vidare har jag även hunnit med att vara en längre tid utomlands på räddning-stjänsten i Nya Zealand. Just nu arbetar med forskning och utveckling inom Projektenheten samt som Insatsledare på Södertörns Brandförsvarsförbund (sbff). Inom ramen av flera forskning- och utvecklingsprojekt från EU H2020 så samordnar jag det interna arbetet och är med och utvecklar morgon-dagens smarta verktyg för blåljusorganisationer. Att få ta steget tillbaka och fundera på räddningstjänstens uppdrag och hur vi uppnår ett effektfullt resultat, är något som jag funderat på länge och ser därför fram emot att få forska inom området.

Vill du veta mer? Eller kanske bli involverad? Maila mig gärna på Mateusz.Sosnowski@sbff.se