Förebyggande av olyckor och skador orsakade av lokaleldstäder inklusive rökgaskanal. En termisk analys

Förebyggande av olyckor och skador orsakade av lokaleldstäder inklusive rökgaskanal. En termisk analys

Lokaleldstäder av olika slag blir allt vanligare i takt med att olje- och el-priserna stiger. De flesta av dessa produkter är typgodkända vilket bl a innebär att de genomgått en säkerhetsprovning enligt fastställda metoder. Dessa metoder är utformade så att brandrisken ska vara obefintlig så länge användnings-sättet är vad som bedöms vara rimligt. Det finns dock faktorer som gör att brandrisken kan befaras öka i vissa enskilda fall.

Utgivare: ÅF Process AB

Proj.nr: 332-051 | År: 2006

Författare: Elisabet Blom