Hemtjänst och brandsäkerhet, ur hemtjänstens perspektiv

Hemtjänst och brandsäkerhet, ur hemtjänstens perspektiv

När de äldre bor i så kallat ordinärt boende, dvs. i sina egna hem och inte i särskilda boenden, så förutsätter bygglagstiftningen att personerna vid en brand kan sätta sig själva i säkerhet. Denna insikt har lett till att utbildningsinsatser och informationskampanjer de senaste åren ofta har riktats mot denna grupp. Det finns alltså en insikt, och åtgärder, som följd av den statistiska evidensen vad gäller behovet av stödinsatser för äldre. Detta kontrasteras dock av statistik som visar antal omkomna i bostadsbränder med ålder över 65 år inte minskat de senaste åren trots
det ökade samhällsengagemanget vad gäller riktade åtgärder, t.ex. via hemtjänstens hembesök, för denna åldersgrupp.

Utgivare:

Proj.nr: 220-003 | År: 2021

Författare: Carina Nilsson Petter Hansson Päivi Juuso Alexandra Byström Michael Försth

Inspelning från seminariet den 16 mars 2021
Informationsfilm om vägledning Brandsäker bostad för alla