Organisera för brandsäkerhet

Syftet med projektet ”Organisera för brandskydd” har varit att genomföra en utforskande studie för att identifiera framgångsfaktorer för hur brandsäkerhetsarbete ska organiseras.

Mänskliga och organisatoriska faktorers påverkan på en byggnads brandskydd

I projektet har en kvantitativ metod för att beräkna brandrisker tagits fram. Metoden kombinerar den helhetssyn som finns inom MTO-verksamhet (Människa-Teknik-Organisation) med händelseträdsmetodik. I projektet länkas kvalitativa metoder ihop med kvantitativa, som har tvingat fram tydliga definitioner av vad som påverkar en byggnads brandskydd.