Hur kan beslutsfattare i planprocessen bättre förstå och hantera olika risker och intressen?

Anna Ståhle Bofjäll, Storstockholms brandförsvar
Doktorand vid Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet, LTH

Bakgrund

Genom en god samhällsplanering kan vi förhindra vissa olyckor helt och skapa bättre möjligheter att hantera de olyckor som ändå inträffar. I utformningen av detaljplaner sätts förutsättningarna för det som sedan ska byggas, som kan utgöra skillnaden mellan en omfattande samhällskatastrof och en lyckad räddningsinsats. När kommunen ska ta fram en detaljplan behöver de ta hänsyn till en mängd olika typer av risker; till exempel översvämning, transporter av farligt gods, ras- och skred, antagonistiska hot, farliga verksamheter och hot mot kritisk infrastruktur. Riskerna har ofta olika karaktär, de utreds separat av olika aktörer och det är ingen lätt uppgift att besluta hur de ska hanteras eller hur detaljplanen ska bli ”tillräckligt säker”. I många fall kan dessutom riskerna, eller de åtgärder som ska minska riskerna, påverka varandra. De här frågorna är viktiga för vårt samhälle och kostnaderna för en dålig riskhantering kan bli förödande, både i liv och pengar.

Vad går forskningen ut på?

Jag vill studera hur beslutsfattare i planprocessen ska kunna förstå och hantera riskerna för detaljplaneförslag där det finns flera olika typer av risker och intressen. Det övergripande målet är att utveckla ett arbetssätt för detta och på så sätt förbättra möjligheterna att fatta väl avvägda och medvetna beslut. Hur kan vi arbeta kontinuerligt med riskhantering genom hela planprocessen? Och när alla expertutredningar har kommit in – vad gör vi då med dem?

Exempel på forskningsfrågor:

  • Hur ser beslutssituationerna ut? Vad upplever beslutsfattarna för problem och utmaningar med riskhanteringen?
  • Hur kan beslutsfattare hantera att olika alternativ och riskreducerande åtgärder kan påverka andra risker negativt?
  • Hur kan beslutsfattare bevaka de, ibland motstridiga, krav som ställs?

Vem är jag?

Jag är brandingenjör vid Storstockholms brandförsvar (SSBF) och doktorand vid Lunds universitet. Innan jag kom till SSBF arbetade jag vid Länsstyrelsen i Stockholm, främst med att granska olika typer av riskanalyser, och innan dess var jag brand- och riskkonsult och tog själv fram riskanalyser. Mina erfarenheter av de olika rollerna har gjort att jag har sett utmaningarna från flera olika perspektiv och det har både gett mig en god förståelse för, och en frustration kring, hur riskhanteringen inom planprocessen fungerar i praktiken. Forskarskolan innebär en unik möjlighet för mig att få kombinera forskning och det praktiska arbetet inom räddningstjänsten, vilket är fantastiskt!

Vill du veta mer? Eller kanske bli involverad? Maila mig gärna på anna.bofjall@ssbf.brand.se