Uppföljning och analys av brandskydd i samhället – behovsanalys & metodutveckling

Metoder för att följa upp efterlevnad av brandskyddskrav

Brandskyddskrav är viktiga för att säkerställa en god brandsäkerhet och en förutsättning är att kraven efterlevs. Det finns tydliga indikationer på att efterlevnaden av regler och andra krav är eftersatt, men det saknas en nationell bild av denna problematik. Denna rapport ger förslag på lämpliga metoder för att kunna följa upp hur väl vi uppfyller brandskyddskraven.

Utgivare: RISE

Proj.nr: 311-131 | År: 2016

Författare: Michael Strömgren