Driftserfarenheter från sprinklerinstallationer i kyrkor och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Driftserfarenheter från sprinklerinstallationer i kyrkor och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader Sedan 2000-talets början har sprinkler installerats i ett större antal svenska kyrkor och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Med ”sprinkler” avses här både traditionella sprinklersystem och mer moderna vattendimsystem. Erfarenheterna från installationen av sprinklersystem i nio träkyrkor som genomfördes åren 2004 – 2006 dokumenterades i “An […]

Begränsa brandspridning i stora brandceller med exponerat trätak

Antalet höga byggnader med både stor öppen planlösning och ansenliga ytor av synlig trästomme växer stadigt, något som för med sig nya brandsäkerhetsutmaningar. En sådan är risken för mycket snabb brandspridning i taket från en kraftig men lokal brandkälla som leder till bränder där större delen av lokalen brinner samtidigt. Sådana fenomen har observerats i […]

Roadmap for measurable sustainability indicators for the fire safety community

Activities, services, products, energy use, and other aspects of life are increasingly being appraised in terms of sustainability. This is a very positive trend; however, the desire to assess sustainability has exceeded the development of measurable sustainability indicators in some areas. This is the case in many areas of the fire safety sector. From the […]

Modellering av möjliga kritiska förhållanden bostäder orsakat av termisk rusning i batterier

Modellering av möjliga kritiska förhållanden bostäder orsakat av termisk rusning i batterier Syftet med detta projekt är att simulera initieringen och fortplantningen av termisk rusning i batterier med hjälp av en multifysikmodell på flera skalor och att jämföra de simulerade resultaten med experimentella data. Dessutom kommer ett kortslutningstest att modelleras. Slutligen kommer modellen att användas […]

Exposure of modern compartment fires to facades

Brand som sprids genom fasader är en nyckelfunktion i många brandhändelser med höga konsekvenser med exceptionellt svåra dämpningsutmaningar, ofta med oproportionerliga skador och hög dödsrisk. Till skillnad från många andra aspekter av brandsäkerhet är ramarna för att bedöma fasadens prestanda långt ifrån harmoniserade. De flesta länder har sina egna metoder och lite är känt om […]

Dammexplosionsrisker i metallbearbetande industri

Tvärtemot vad många tror är metaller i allra högsta grad brännbara och därför finns det risk för bl.a. dammexplosioner när metallerna finfördelas i olika processer såsom slipning och blästring. Ett antal metalldammexplosioner har inträffat relativt nyligen med mer eller mindre omfattande materiella skador och i några fall också personskador.

Beräkning av brandens miljöpåverkan

Med hjälp av tidigare forskning om bränders miljöpåverkan, kompletterat med ytterligare studier i det här projektet, har forskargruppen tagit fram ett beräkningsverktyg som kan stödja räddningstjänsten i deras beslut om släckmetod så att hänsyn till miljön kan tas. Detta arbete ledde vidare till att forskargruppen fick i uppdrag av MSB att utforma en kurs för […]

Projekt SEBRA -Systeminriktat Erfarenhetsarbete för industriell Brandsäkerhet – en studie av organisering och användbarhet i brandskyddet

På en industriarbetsplats uppstår det ibland konflikter mellan produktionen och brandskyddet, vilket kan leda till att brandskyddet förbigås eller kopplas ur. En vanlig lösning för att attackera sådana problem är utökad styrning, information och utbildning. Men ännu en rutin eller ännu ett krav riskerar att ta för mycket av industripersonalens resurser i anspråk. När nya […]

Brandsäker inredning i ett hållbarhetsperspektiv

Lös inredning, såsom stoppade möbler, madrasser och textilier, har stor betydelse för den tidiga fasen av en bostadsbrand. Sådana produkter kan lätt antändas, bidra till snabb brandspridning och avger mycket rök och värme när de brinner. Detta be-gränsar den tillgängliga tiden och möjligheten för evakuering och räddning. Brandsäkerhet och miljö-hänsyn är viktiga faktorer som ofta […]