Exposure of modern compartment fires to facades

Brand som sprids genom fasader är en nyckelfunktion i många brandhändelser med höga konsekvenser med exceptionellt svåra dämpningsutmaningar, ofta med oproportionerliga skador och hög dödsrisk. Till skillnad från många andra aspekter av brandsäkerhet är ramarna för att bedöma fasadens prestanda långt ifrån harmoniserade. De flesta länder har sina egna metoder och lite är känt om […]

Dammexplosionsrisker i metallbearbetande industri

Tvärtemot vad många tror är metaller i allra högsta grad brännbara och därför finns det risk för bl.a. dammexplosioner när metallerna finfördelas i olika processer såsom slipning och blästring. Ett antal metalldammexplosioner har inträffat relativt nyligen med mer eller mindre omfattande materiella skador och i några fall också personskador.

Mätning av brandens miljö påverkan

flesta personal vid incidenthantering har inte utbildning och expertis för att förstå miljökonsekvenserna av deras fältverksamhet. Fire Impact-verktyget har utvecklats för att utbilda respondenter om de miljöpåverkan som är resultatet av deras handlingar. En process utvecklades där miljöfördelar och nackdelar med brandskyddssystem kan analyseras.

Projekt SEBRA

På en industriarbetsplats uppstår det ibland konflikter mellan produktionen och brandskyddet, vilket kan leda till att brandskyddet förbigås eller kopplas ur. En vanlig lösning för att attackera sådana problem är utökad styrning, information och utbildning. Men ännu en rutin eller ännu ett krav riskerar att ta för mycket av industripersonalens resurser i anspråk. När nya […]

Brandsäker inredning i ett hållbarhetsperspektiv

Lös inredning, såsom stoppade möbler, madrasser och textilier, har stor betydelse för den tidiga fasen av en bostadsbrand. Sådana produkter kan lätt antändas, bidra till snabb brandspridning och avger mycket rök och värme när de brinner. Detta be-gränsar den tillgängliga tiden och möjligheten för evakuering och räddning. Brandsäkerhet och miljö-hänsyn är viktiga faktorer som ofta […]

Brand- och explosionsrisker för alternativa bränslefordon i tunnlar

Miljöfrågor leder till fordon med alternativa bränslen, vilket också innebär nya risker. År 2007 exploderade ett LPG fordon i Salerno, Italien, varvid ett trevåningshus totalförstördes och fem andra byggnader skadades. Under 2016 har minst tre CNG explosioner inträffat i Sverige; bland annat exploderade CNG tanken i en buss under pågående släckinsats vilket resulterade i att […]

Brandsäker energilagring – Sammanställning av risker och forskningsbehov

Det finns ett stort intresse för möjligheterna att lagra producerad energi som inte behövs vid det aktuella ögonblicket eller att lagra energi när kostnaden för produktion av el är låg. För denna anledning används olika typer av energilagringssystem. Med en snabb utveckling av ny teknik och nya applikationsformer för energilagringssystem är det viktigt att också […]

Brandstopp i modulbyggnader

Bristande brandteknisk funktion hos byggnadstekniska detaljlösningar är ofta en starkt bidragande orsak till brandspridning. Flera incidenter de senaste åren visar tydligt att byggsystem med hålrum kan ha stor inverkan på brandförloppet och medföra stora egendomsskador i alla typer av byggnader.

Brandkrav på fasader

Fasadbränder förekommer inte ofta (jämfört med andra större struktur bränder) men under de senaste åren har det förekommit ett antal spektakulära fasadbränder i höghus som den i Grenfell Tower i London. Bränder i under-ventilerade utrymme kan orsaka att lågor spiller ut från fönsteröppningar som tränger sig in på fasaden, vilket kan innebära att förödande fasadbränder […]

Uppföljning och analys av brandskydd i samhället – behovsanalys & metodutveckling

Brandskyddskrav är viktiga för att säkerställa en god brandsäkerhet och en förutsättning är att kraven efterlevs. Det finns tydliga indikationer på att efterlevnaden av regler och andra krav är eftersatt, men det saknas en nationell bild av denna problematik. Denna rapport ger förslag på lämpliga metoder för att kunna följa upp hur väl vi uppfyller […]

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function varia_the_posts_navigation()
in /var/www/html/wp-content/themes/morden-brandforsk/archive.php on line 42

Anropsstack:

  1. include()
    wp-includes/template-loader.php:98
  2. require_once()
    wp-blog-header.php:19
  3. require()
    index.php:17

Query Monitor