Brandsäkerhet för byggnader med kulturvärden

Detta kunskapsprojekt syftar till att sammanställa tillgänglig kunskap om brandsäkerhet i byggnader med kulturvärden så att denna kommer till användning samt att kartlägga vilka områden som saknar erforderlig kunskap. Målet är en översikt ämnad för yrkesverksamma med kunskaper inom antingen brandsäkerhet eller kulturvärden, och kunskap om vilka områden som behöver mer kunskapsutveckling. Arbetet passar bra in i Agenda 2030, delmål 11.4 Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv.  

I Sverige har vi många byggnader som är värdefulla ur ett kulturhistoriskt perspektiv och i många av dem finns det även kulturhistoriskt värdefulla föremål. Dessa byggnader är ofta byggda under en tid då det inte fanns lika mycket kunskap och tekniska lösningar för att skapa ett byggnadstekniskt brandskydd som minskar risken för skador på människor och egendom i händelse av brand. Erfarenheter från inträffade bränder visar på att skadorna på egendom har blivit allvarliga. Personsäkerhetsfrågorna möter ofta utmaningar även om skadehistoriken lyckligtvis inte är lika allvarlig. Inte sällan ställs dessa frågor emot varandra i brist på fungerande samverkande lösningar. För framtidssäkringen av dessa byggnader, inklusive en personsäker användning av dem, behöver ämnet uppmärksamhet och utveckling.  

Då konstruktionen och byggnaden i sig är värdefulla att bevara så är det inte möjligt att genomföra vilka säkerhetshöjande åtgärder som helst, utan det finns ofta behov av anpassade lösningar för att skapa ett bättre brandskydd än det befintliga. Under åren har det samlats kunskap kring detta men det saknas en uppdaterad sammanställning över den befintliga kunskapen. En sådan kunskapsöversikt är viktig för att den befintliga kunskapen kring brandsäkerhet i byggnader med kulturvärden ska vara lätt att finna, samt för att kunna kartlägga områden där kunskap saknas. 

Inspelning från resultatwebianirum den 15 december 2021

Arbetsgrupp 

Arbetet genomförs i ett samarbete mellan   

 • Göteborgs universitet, Hantverkslaboratoriet   
 • Lunds tekniska högskola, Avdelningen för brandteknik  
 • Luleå tekniska universitet, Byggkonstruktion och brand   
 • RISE Research Institut of Sweden
 • Uppsala universitet, Campus Gotland, Konstvenskapliga institutionen 

Styrgrupp

Projektet har en styrgrupp med representanter från

 • Akademiska hus 
 • Brandforsk  
 • Fortifikationsverket 
 • Kammarkollegiet  
 • Kyrkans försäkring 
 • Riksantikvarieämbetet  
 • Statens fastighetsverk 

Referensgrupp

I kartläggningen av vilken kunskap som används idag och var den finns, och vad som saknas idag, så kommer en bred referensgrupp att användas. Personer som arbetar med dessa frågor på olika sätt kommer att hjälpa oss att hitta kunskap och beskriva behovsbilden.

År: 2021