Pågående forskningsprojekt

Här kan du läsa om Brandforsks pågående projekt och ladda ner infoblad med projektens bakgrund, syfte, mål och metod.

Roadmap for measurable sustainability indicators for the fire safety community

Activities, services, products, energy use, and other aspects of life are increasingly being appraised in terms of sustainability. This is a very positive trend; however, the desire to assess sustainability has exceeded the development of measurable sustainability indicators in some areas. This is the case in many areas of the fire safety sector …

Läs mer

Utvärdering av befintliga Utrymningsplatser

Avsikten med projektet är att kartlägga hur utrymningsplatser utformas utifrån de gällande krav som finns både i Boverkets byggregler (BBR 29) samt i kommande byggregler som är under remiss Möjligheternas byggregler – delprojekt brandskydd och Arbetsmiljöföreskrifterna 2020:1 (AFS 2020:1) med avsikten att visa på goda lösningar …

Läs mer

Brand som faktor i livscykelanalys – En studie för att undersöka livscykel-effekter av brand och brandskydd i olika byggnadstyper

blivit mer aktuell på senare år. Trots ökad aktualitet har dock genomslaget för olika typer av hållbarhetsaspekter kopplat till brandskydd inte fått genomslag i vare sig lagstiftning eller miljöcertifieringssystem för byggnader. Ett exempel på detta är att de flesta nya byggnader som uppförs sedan den 1/1 2022 har krav på sig att redovisa en klimatdeklaration …

Läs mer

Inåtgående dörrar vid utrymning

Tidigare forskning har visat att det sällan är antalet utrymmande personer som begränsar möjligheten för utrymning genom en inåtgående dörr, utan snarare persontätheten och de utrymmandes rörelsemönster. Detta indikerar att i lokaler där utformningen medför låg persontäthet bör det vara möjligt att acceptera ett högre personantal utan att äventyra brandsäkerheten eller utrymningsmöjligheterna.

Läs mer

Brandspridning i stora brandceller med synligt trä

Trä anses ofta vara ett hållbarare alternativ till konventionella byggmaterial minskar byggnadens klimatavtryck. Nya strömningar inom arkitektur innefattar ofta synliga bärande delar av korslimmat trä (CLT) eller andra limträlösningar, ofta i stora lokaler såsom kontor med öppen planlösning …

Läs mer

Klimatsmart biokol för att minska brandskador på betong

Betong är behäftat med två utmaningar. Den ena är att betongen kan utsättas för kraftiga skador vid brandpåverkan, framför allt i form av spjälkning samt minskad styrka och styvhet. Därmed minskar dess lastbärande förmåga. Den andra utmaningen är att cementen i betongen ger ett mycket stort klimatavtryck …

Läs mer