Bränder i bostadsmiljö – 17 oktober 2018

Här kan du ladda ner alla presentationer från resultatseminariet den 17 oktober 2018.

Brändernas och personskadornas sociala dimensioner
Alla kan drabbas av brand, men utgången vad gäller brandens och personskadornas allvarlighet varierar i hög grad med sociala omständigheter både på individ- och områdesnivå. Vilka slutsatser kan vi dra från dessa insikter när det gäller brandskyddsarbetets fortsatta inriktning?

Räddningsinsatser – nytta och förbättringsmöjligheter
En kortare responstid bör leda till att fler personer räddas från död eller svår skada i bostadsbränder. Hur ser tidsambandet ut och hur många liv räddar egentligen räddningstjänsten vid brand i bostad? Är det bra och kostnadseffektivt att arbeta med nya modeller för första insats, exempelvis genom samverkan med väktare?

Brandskydd igår idag och imorgon                                       
Traditionellt var brandskyddet fokuserat på att förhindra att städer brann ner, detta gick sedan över till att skydda byggnader. För att minska antalet döda och skadade i bränder så krävs det dock insatser inuti bostäder och på individnivå. Vilka åtgärder kan vara verkningsfulla?

Systematiskt förebyggande arbete mot bostadsbränder
Det förebyggande arbetet mot bostadsbränder kommer att bli allt viktigare i framtiden med en kulturellt heterogen och åldrande befolkning. Hur kan det brandförebyggande arbetet bedrivas på ett effektivt sätt och integreras med annat systematiskt brandskyddsarbete?

Money talks – kostnader för skador och åtgärder               
Ett förbättrat brandskydd kommer antagligen inte gratis. Vad kostar det och vem ska betala?

Datafångst, statistik och kvalitet                                          
Enligt nollvisionen ska ingen behöva dö eller skadas allvarligt i brand, men hur många omkommer och skadas allvarligt egentligen per år? Kan vi lita på sifforna? Hur definieras allvarlig skada? Det systematiska säkerhetsarbetet förutsätter att vi har ordning på statistiken och kan följa utvecklingen över tid.

Nyttoanalys av spisvakt och portabelt sprinklersystem vid bostadsbränder
De flesta som omkommer till följd av brand befinner sig i sin egen bostad, drygt 80 % av det totala antalet omkomna per år. Andelen har varit förhållandevis konstant de senaste åren även om antalet omkomna i bränder minskat sett över en längre tidsperiod. Dock finns det ett intresse av att ytterligare minska antalet omkomna vid bostadsbränder genom bland annat installation av olika tekniska system. Det vanligaste exemplet på en installation för att minska dödsbränder är brandvarnare i bostäder.