Roadmap for measurable sustainability indicators for the fire safety community

Activities, services, products, energy use, and other aspects of life are increasingly being appraised in terms of sustainability. This is a very positive trend; however, the desire to assess sustainability has exceeded the development of measurable sustainability indicators in some areas. This is the case in many areas of the fire safety sector. From the […]

Beräkning av brandens miljöpåverkan

Med hjälp av tidigare forskning om bränders miljöpåverkan, kompletterat med ytterligare studier i det här projektet, har forskargruppen tagit fram ett beräkningsverktyg som kan stödja räddningstjänsten i deras beslut om släckmetod så att hänsyn till miljön kan tas. Detta arbete ledde vidare till att forskargruppen fick i uppdrag av MSB att utforma en kurs för […]

Brandsäker inredning i ett hållbarhetsperspektiv

Lös inredning, såsom stoppade möbler, madrasser och textilier, har stor betydelse för den tidiga fasen av en bostadsbrand. Sådana produkter kan lätt antändas, bidra till snabb brandspridning och avger mycket rök och värme när de brinner. Detta be-gränsar den tillgängliga tiden och möjligheten för evakuering och räddning. Brandsäkerhet och miljö-hänsyn är viktiga faktorer som ofta […]

ETANKFIRE – Släckning i etanolcisterner

Användningen av etanol har ökat dramatiskt vilket  också innebär en mer omfattande lagring i t ex stora cisterner. Även om cisternbränder är ovanliga visar historiken att släckinsatsen mot samtliga identifierad bränder i etanolcisterner har misslyckats och istället resulterat i en totalskada.

Mätning av miljöpåverkan av bränder. (EcoTox)

Utsläpp från bränder består typiskt av ämnen och partiklar som är skadliga för människa och miljö. Omfattningen av utsläppet och kontamineringsgraden från en brand beror på brandens förbränningsförhållanden, bränslet, den omgivande miljön och omfattningen av utsläppet.