ETANKFIRE – Släckning i etanolcisterner

Användningen av etanol har ökat dramatiskt vilket  också innebär en mer omfattande lagring i t ex stora cisterner. Även om cisternbränder är ovanliga visar historiken att släckinsatsen mot samtliga identifierad bränder i etanolcisterner har misslyckats och istället resulterat i en totalskada.

Brandfarliga varor på försäljningsställen – underlag för rekommendationer

Inom handeln hanteras en stor mängd produkter som klassas som ”brandfarlig vara”. En mycket stor andel av dessa säljs antingen i plastförpackningar eller i aerosolbehållare. I händelse av en brand i lokalen finns en potential för ett snabbt brandförlopp om den brandfarliga varan involveras. Projektet syftade till att ta fram underlag för komplettering av rekommendationer […]

Lättskum alstrat med rökbemängd luft

Användningen av lättskum i släcksystem för industrianläggningar är relativt begränsad. På senare år har dock intresset ökat, bl.a. på grund av att ett nytt lättskumsystem tagits fram där man använder luften inne i brandrummet för produktionen av skummet.