Brandfarliga varor på försäljningsställen – underlag för rekommendationer

Brandfarliga varor på försäljningsställen – underlag för rekommendationer

Inom handeln hanteras en stor mängd produkter som klassas som ”brandfarlig vara”. En mycket stor andel av dessa säljs antingen i plastförpackningar eller i aerosolbehållare. I händelse av en brand i lokalen finns en potential för ett snabbt brandförlopp om den brandfarliga varan involveras. Projektet syftade till att ta fram underlag för komplettering av rekommendationer kring förvaring av brandfarliga varor i försäljningslokaler samt att ge ytterligare underlag för att kunna genomföra ”särskild utredning” som omnämns i Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1996:2.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 634-051 | År: 2007

Författare: Magnus Bobert, Henry Persson