Golvmaterialets betydelse vid rumsbränder

Provningsstandarden EN ISO 9239-1, också kallad golvmetoden, används idag för brandklassning av golvmaterial i byggnader. Den visar hur golvmaterial beter sig vid brand genom att mäta flamspridningslängd och rökutveckling i reducerad skala. Försök genomförda vid SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut visar att golvmaterial kan bete sig mycket annorlunda i full skala och att en högre brandklass […]

Mätning och Simulering av Brandrök

Rekonstruktion av sjukhusbranden i Växjö på SP visar att golvmaterialet spelade en avgörande roll för såväl den häftiga branden som den mycket kraftiga rökutvecklingen. 

Gratis databas för branddata

SP har skapat en databas med information från brandförsök på olika material. Denna kan användas som hjälpmedel för att skapa dimensionerade bränder.

Vattendimma; teori och fysik

Denna rapport ger en sammanställning av de mekanismer som styr vattendimmans släckeffektivitet. I rapporten redovisas också olika simuleringsverktyg som kan användas för att simulera släcksystem baserade på vattendimma.

Dimensionerande bränder från fältmodeller

Nyligen genomfördes på SP ett projekt som undersökte möjligheten att använda zonmodeller för att skapa dimensionerande bränder. Utgångspunkten var att man använder data från småskaliga brandprovningar på ytskikten och sedan kör en simulering av en rumsbrand med flamspridning i zonmodellen.

Bränder ger höga halter inandningsbara partiklar

Under 90-talet gjordes flera undersökningar där man med statistiska metoder påvisade samvariation mellan sjukdoms- och dödstal hos en befolkning och partikelhalten i omgivande luft. Forskning har sedan visat att det är de allra minsta, sk ’ultrafina’ partiklar med en diameter på 10-100 nm (1 nm=10-9m) som är de mest skadliga. Så små partiklar bildas i […]

Dimensionerande bränder i avgränsade utrymmen

Grunden för en väl avvägd brandteknisk dimensionering av byggnader, tunnlar eller fordon är val av dimensionerande brand. De antaganden man gör om brandens initiala storlek och brandens utveckling kommer att styra dimensionerande tid till detektion, utrymning och släckinsats.

Aerosoler för brandsläckning

Tekniken med pyrotekniskt generade aerosoler är relativt enkel, billig och har hög släckeffektivitet. Till nackdelarna hör att utströmningen skapar en kraftig siktnedsättning, varför endast obemannade utrymmen kan skyddas.

Släcksystem med vattendimma

De senaste årens utveckling visar att vattendimma har potential att ersätta eller vara ett alternativ till traditionella släcksystem. Vatten har många fördelar, det är billigt, inte toxiskt och utgör ingen fara för den yttre miljön.