Släckning påverkar sammansättning av brandrester

Släckning påverkar sammansättning av brandrester

Brandförsök har genomförts med bildäck respektive elektrisk och elektronisk utrustning. Resterna efter brandförsöken har analyserats med avseende på metaller och olika organiska ämnen. Resultaten presenteras i rapporten där även jämförelser görs mellan de olika försöken och med gränsvärden för förorenad mark.

Proj.nr: 633-051 | År: 2005

Författare: Anders Lönnermark