Brandsäker energilagring – Sammanställning av risker och forskningsbehov

Det finns ett stort intresse för möjligheterna att lagra producerad energi som inte behövs vid det aktuella ögonblicket eller att lagra energi när kostnaden för produktion av el är låg. För denna anledning används olika typer av energilagringssystem. Med en snabb utveckling av ny teknik och nya applikationsformer för energilagringssystem är det viktigt att också […]

Laboratorieförsök med inredningsmaterial för tunnelbanevagnar (Ingår i METRO)

Genom forskningsprojektet (METRO) utvecklas bättre kunskap om hur tunnelbane- eller pendeltågsvagnar brinner. Genomförda fullskaleförsök i en tunnel visar att i värsta fall kan brandeffekten bli uppemot 80 MW från en vagn på ett fåtal minuter. På uppdrag av Brandforsk och som en del av METRO projektet, genomförde SP laboratorieförsök där det bl.a. studerades hur mycket […]

Säkerhet i masstransportsystem, METRO

METRO var ett svenskt forskningsprojekt om brand- och explosionssäkerhet i undermarksanläggningar för spårtrafik. Projektet fokuserade på både tunnlar och stationer under mark. Det var ett multidisciplinärt projekt där forskare och doktorander från nio organisationer samverkade med praktiker för att tillsammans höja säkerheten i framtidens masstransportsystem under mark. METRO startades i december 2009 och avslutades i […]

Rökspridning och temperaturfördelning vid bränder i affärslokaler

Beräkning av rökspridning och gastemperaturer med hjälp av datamodeller blir allt vanligare för att utforma brandskyddet i olika lokaler, t.ex. för att avgöra förhållanden vid utrymning. I detta sammanhang är det då viktigt att veta hur väl modellerna stämmer överens med verkligheten och vilka faktorer som påverkar beräkningsresultaten. Detta projekt har haft som huvudsyfte att […]

Släckning påverkar sammansättning av brandrester

Brandförsök har genomförts med bildäck respektive elektrisk och elektronisk utrustning. Resterna efter brandförsöken har analyserats med avseende på metaller och olika organiska ämnen. Resultaten presenteras i rapporten där även jämförelser görs mellan de olika försöken och med gränsvärden för förorenad mark.

Unik sammanställning av 480 cisternbränder

En omfattande litteraturinventering genomförts för att sammanställa information och erfarenheter från cisternbränder. Totalt har 480 bränder identifierats världen över sedan början av 50-talet vilka samlats i en databas. Från ca 30 av dessa bränder finns relativt bra information kring brandförlopp och släckinsats vilket finns summerat i rapporten.

Kunskap om utsläpp avgör släckinsatsen

Bränderna i ett batterilager i Landskrona i juli 2001 och i ett däckåtervinningsföretag i Malmö hamn i september 2001 har aktualiserat hälso- och miljöproblemen i samband med bränder. Produkter och material innehåller många olika kemiska ämnen. De brinner på olika sätt och producerar olika typer av kemiska föreningar, som hamnar i brandröken eller i släckvattnet.