Fasomvandlingsmaterial: risker och möjligheter

Fasomvandlingsmaterial: risker och möjligheter

De fasomvandlingsmaterial som utgör en utmaning ur brandskyddssynvinkel är framförallt de organiska materialen, eftersom dessa är brännbara. Ett exempel på organiskt, och vanligt förekommande, fasomvandlingsmaterial är paraffiner. Dagens regelverk är materialneutralt och tar höjd för brännbara byggmaterial och det föreligger därför inget akut behov av att revidera reglerna med anledning av införande av fasomvandlingsmaterial i byggnader. Däremot blir byggprocessen mer sårbar för misstag och felaktigheter om ett nytt brännbart material tillförs byggnader.