Klimatsmart biokol för att minska brandskador på betong

Betong är behäftat med två utmaningar. Den ena är att betongen kan utsättas för kraftiga skador vid brandpåverkan, framför allt i form av spjälkning samt minskad styrka och styvhet. Därmed minskar dess lastbärande förmåga. Den andra utmaningen är att cementen i betongen ger ett mycket stort klimatavtryck. För att spara liv och egendom, och för […]

Äggskal för förbättring av brandegenskaper hos trä

Ny teknologi, massivträhus och stora miljöfördelar har medfört ett stort intresse för träbyggnader. Samtidigt kräver byggreglerna att konstruktionsmaterialen uppfyller ställda krav vad gäller brandegenskaper. Skyddsimpregnering av trä är en etablerad metod men det finns utmaningar vad gäller urlakning av skyddande substanser samt vad gäller toxicitet för människor och miljö. Målet med detta projekt är att […]

Funktionaliserad biokol för brandsäkrare och biobaserade kompositmaterial

Flamskyddsmedel kan väsentligt förbättra brandegenskaperna hos plaster men de kan samtidigt försämra de mekaniska egenskaperna. För att påett mer helhetligt sätt förbättra plasters egenskaper har därför en ny metod utvecklats där porerna i biokol används som bärare av flamskyddsmedlen.På detta sätt kan flamskyddsmedlen förbättra brandegenskaperna samtidigt som problemen med försämrade mekaniska egenskaper väsentligt lindras.

Studier av miljövänliga flamskyddsmedel för cellulosabaserade material – Fokus bomull

Att använda flamskyddsmedel är ett vanligt sätt att minska brandrisken. Dessvärre är många av de flamskyddsmedel som används idag giftiga och skadliga för miljön. Därför finns det drivkrafter för att hitta säkrare alternativ. Naturen innehåller många ämnen som kan fungera som giftfria och miljövänliga flamskyddsmedel. Fytinsyra är växters huvudsakliga lagringsform av fosfor och kan hittas […]

Hemtjänst och brandsäkerhet, ur hemtjänstens perspektiv

När de äldre bor i så kallat ordinärt boende, dvs. i sina egna hem och inte i särskilda boenden, så förutsätter bygglagstiftningen att personerna vid en brand kan sätta sig själva i säkerhet. Denna insikt har lett till att utbildningsinsatser och informationskampanjer de senaste åren ofta har riktats mot denna grupp. Det finns alltså en […]

Fasomvandlingsmaterial: risker och möjligheter

De fasomvandlingsmaterial som utgör en utmaning ur brandskyddssynvinkel är framförallt de organiska materialen, eftersom dessa är brännbara. Ett exempel på organiskt, och vanligt förekommande, fasomvandlingsmaterial är paraffiner. Dagens regelverk är materialneutralt och tar höjd för brännbara byggmaterial och det föreligger därför inget akut behov av att revidera reglerna med anledning av införande av fasomvandlingsmaterial i […]

Studier av miljövänliga flamskyddsmedel för cellulosabaserade material

Fytinsyra är en naturligt förekommande förening som finns i maten vi äter, t.ex. nötter och spannmål. Det är växters viktigaste lagringskälla av fosfor, och fytinsyra innehåller 28% fosfor. Fosforrika föreningar har visat sig vara effektiva flamskyddsmedel för cellulosabaserade material som trä och bomull så fytinsyra har därför potential att vara ett icke-giftigt och miljövänligt alternativ […]

Innovativa elsystem i byggnader

Den elektriska miljön i våra byggnader inklusive våra bostäder förändras. Ett exempel är lokal produktion av el, där solcellsinstallationer blir alltmer populära. Sådan elproduktion medför även förändringar i övriga delar av byggnaders elektriska infrastruktur, såsom DC-nät och i vissa fall energilagring i batterisystem. Vilka konsekvenser har denna utveckling för brandsäkerheten i våra byggnader?

Utveckling och validering av enkla och praktiska modeller för beräkning av brandgastemperaturer i rum/brandceller

Uppgifterna visar att de omgivande strukturernas termiska egenskaper har stor inverkan på brandtemperaturutvecklingen och på brandexponeringen mot väggarna. Skillnaderna observeras också beroende på hur temperaturer sänks, med hjälp av PT eller TC. De olika mätningarna gör dataserierna mycket användbara för validering av brandmodeller. Det finns stora skillnader i brandens exponering mot väggarna. Skillnaderna ligger i […]

Enkel modell för beräkning av brandtemperatur

Modeller för att beräkna brandtemperaturen i olika utrymmen är viktiga när man designar brandskyddet i byggnader, både för att rädda liv och för att spara pengar. det finns en stor mängd modeller som är bra på att bestämma brandtemperaturen i utrymmen med omgivande material av betong, tegel och andra byggmaterial. Det finns dock väldigt få […]