Studier av miljövänliga flamskyddsmedel för cellulosabaserade material – Fokus bomull

Att använda flamskyddsmedel är ett vanligt sätt att minska brandrisken. Dessvärre är många av de flamskyddsmedel som används idag giftiga och skadliga för miljön. Därför finns det drivkrafter för att hitta säkrare alternativ. Naturen innehåller många ämnen som kan fungera som giftfria och miljövänliga flamskyddsmedel. Fytinsyra är växters huvudsakliga lagringsform av fosfor och kan hittas […]

Hemtjänst och brandsäkerhet, ur hemtjänstens perspektiv

När de äldre bor i så kallat ordinärt boende, dvs. i sina egna hem och inte i särskilda boenden, så förutsätter bygglagstiftningen att personerna vid en brand kan sätta sig själva i säkerhet. Denna insikt har lett till att utbildningsinsatser och informationskampanjer de senaste åren ofta har riktats mot denna grupp. Det finns alltså en […]

Fasomvandlingsmaterial: risker och möjligheter

De fasomvandlingsmaterial som utgör en utmaning ur brandskyddssynvinkel är framförallt de organiska materialen, eftersom dessa är brännbara. Ett exempel på organiskt, och vanligt förekommande, fasomvandlingsmaterial är paraffiner. Dagens regelverk är materialneutralt och tar höjd för brännbara byggmaterial och det föreligger därför inget akut behov av att revidera reglerna med anledning av införande av fasomvandlingsmaterial i […]

Studier av miljövänliga flamskyddsmedel för cellulosabaserade material

Fytinsyra är en naturligt förekommande förening som finns i maten vi äter, t.ex. nötter och spannmål. Det är växters viktigaste lagringskälla av fosfor, och fytinsyra innehåller 28% fosfor. Fosforrika föreningar har visat sig vara effektiva flamskyddsmedel för cellulosabaserade material som trä och bomull så fytinsyra har därför potential att vara ett icke-giftigt och miljövänligt alternativ […]

Innovativa elsystem i byggnader

Den elektriska miljön i våra byggnader inklusive våra bostäder förändras. Ett exempel är lokal produktion av el, där solcellsinstallationer blir alltmer populära. Sådan elproduktion medför även förändringar i övriga delar av byggnaders elektriska infrastruktur, såsom DC-nät och i vissa fall energilagring i batterisystem. Vilka konsekvenser har denna utveckling för brandsäkerheten i våra byggnader?

Utveckling och validering av enkla och praktiska modeller för beräkning av brandgastemperaturer i rum/brandceller

Uppgifterna visar att de omgivande strukturernas termiska egenskaper har stor inverkan på brandtemperaturutvecklingen och på brandexponeringen mot väggarna. Skillnaderna observeras också beroende på hur temperaturer sänks, med hjälp av PT eller TC. De olika mätningarna gör dataserierna mycket användbara för validering av brandmodeller. Det finns stora skillnader i brandens exponering mot väggarna. Skillnaderna ligger i […]

Enkel modell för beräkning av brandtemperatur

Modeller för att beräkna brandtemperaturen i olika utrymmen är viktiga när man designar brandskyddet i byggnader, både för att rädda liv och för att spara pengar. det finns en stor mängd modeller som är bra på att bestämma brandtemperaturen i utrymmen med omgivande material av betong, tegel och andra byggmaterial. Det finns dock väldigt få […]

Företagsledningen har nyckelroll i det förebyggande arbetet

Huvudorsakerna till större olyckor står att finna i beslut som tagits långt före olyckan och dessa beslut har fattats på hög nivå i organisationen, oftast av okunnighet eller ignorans beträffande risker. Besluten tenderar också att sätta normala säkerhetsmekanismer, eller barriärer, ur spel.

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function varia_the_posts_navigation()
in /var/www/html/wp-content/themes/morden-brandforsk/archive.php on line 42

Anropsstack:

  1. include()
    wp-includes/template-loader.php:98
  2. require_once()
    wp-blog-header.php:19
  3. require()
    index.php:17

Query Monitor