Fasomvandlingsmaterial: risker och möjligheter

De fasomvandlingsmaterial som utgör en utmaning ur brandskyddssynvinkel är framförallt de organiska materialen, eftersom dessa är brännbara. Ett exempel på organiskt, och vanligt förekommande, fasomvandlingsmaterial är paraffiner. Dagens regelverk är materialneutralt och tar höjd för brännbara byggmaterial och det föreligger därför inget akut behov av att revidera reglerna med anledning av införande av fasomvandlingsmaterial i […]

Innovativa elsystem i byggnader

Den elektriska miljön i våra byggnader inklusive våra bostäder förändras. Ett exempel är lokal produktion av el, där solcellsinstallationer blir alltmer populära. Sådan elproduktion medför även förändringar i övriga delar av byggnaders elektriska infrastruktur, såsom DC-nät och i vissa fall energilagring i batterisystem. Vilka konsekvenser har denna utveckling för brandsäkerheten i våra byggnader?

Ytskikts brandegenskaper med avseende på absorption av värmestrålning

Absorptiviteten för en yta är ett mått på hur mycket av den inkommande strålningen som absorberas. Vid bränder utgör strålning en betydelsefull komponent i värmetransporten från ett brinnande objekt till ett objekt som ännu inte fattat eld. I detta projekt har absorptiviteten för 72 olika produkter undersökts.Ett av resultaten från studien är att absorptiviteten ofta […]

Detektion av antändning och karakterisering av pyrolys, brandgaser och glödbrand

Mätning av jonströmmen mellan två elektroder har genomförts i en proganflamma och i konkalorimetern. Syftet med studien var att se om jonströmmen kan användas för att detektera antändning i konalorimetern. Detta skulle vara användbart eftersom det redan finns två elektroder som används för pilotantändning i konkaklorimetern. Den nya metoden skulle därför kunna implementeras relativt enkelt […]

Multiparametrisk studie av brandrök

En ny metod (infraröd polarisationsspektroskopi, IRPS) har använts för att mäta toxiska gaser i brandsammanhang. Metoden visade sig vara mycket robust och kan användas för att göra mätningar i mycket sotiga och svåråtkomliga miljöer. (Projektnummer 303-071)