Äldre oklassade dörrar i brandcellsgräns

Äldre oklassade dörrar i brandcellsgräns

Kravet i byggreglerna på brandklassade lägenhetsdörrar kom år 1960, på 15 brandminuter. Vid tillsyn av flerbostadshus uppförda år 1940-1959 så påträffar SÄRF relativt ofta original dörrar till lägenheterna, se figur 1-2 för exempel. Om det inte förelägger några bevarandekrav så har principen varit att förelägga om nya brandklassade dörrar i lägst klass EI 30-S₂₀₀, med motivering att lägenhetsinnehavare ska kunna stanna kvar i sin bostad i 60 minuter vid brand hos grannen, i enlighet med statlig vägledning1 avseende brandskydd i flerbostadshus.

Utgivare: Södra Älvsbrog Räddningstjäsntförbund

Proj.nr: 323-012 | År: 2023 | Pågående projekt fram till: 2024-04-30

Författare: Fredrik Lovén Johan Lindström Axel Kriborg