Utvärdering av befintliga Utrymningsplatser

Utvärdering befintliga Utrymningsplatser

Utrymningsplatser har sedan 2011 funnits med i Boverkets byggregler som utrymningslösning för personer med nedsatt rörelseförmåga dvs. personer som har svårigheter att förflytta sig i trappor, i de fall det inte går att utrymma tillgängligt till säker plats från en publik lokal. Arbetsmiljöverket ställer i föreskrift Arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1 krav på tillfälliga utrymningsplatser i samma utsträckning som det finns utrymnings-vägar från en tillgänglig arbetsplats i de fall det inte går att utrymma tillgängligt till säker plats, Varken i Boverkets byggregler eller i Arbetsmiljö-
verkets föreskrifter finns det några tydliga beskrivningar kring utformningen av utrymnings-
platser. Detta medför en otydlighet kring utformningen av utrymningsplatsen för att tillgodose behoven för de tänkta användarna av utrymningsplatsen.

Foto: Kristin Andrée

Utgivare: Brandskyddslaget

Proj.nr: 323-002 | År: 2024

Författare: Kristin André

Inspelning från webinariet den 16 februari 2024