Utvärdering av befintliga Utrymningsplatser

Utvärdering befintliga Utrymningsplatser

Avsikten med projektet är att kartlägga hur utrymningsplatser utformas utifrån de gällande krav som finns både i Boverkets byggregler (BBR 29) samt i kommande byggregler som är under remiss Möjligheternas byggregler – delprojekt brandskydd och Arbetsmiljöföreskrifterna 2020:1 (AFS 2020:1) med avsikten att visa på goda lösningar. Målsättningen är att utgå från användarens perspektiv då tidigare forskning har visat på att viljan att använda utrymningsplatser inte varit stor (Andrée et al, 2015). Varken i BBR 29 eller AFS 2020:1 framgår det tydligt hur en utrymningsplats ska utformas så att brukaren ska kunna använda den och uppleva trygghet i att vänta på platsen tills hjälp kommer.

Utgivare: Brandskyddslaget

Proj.nr: 323-002 | År: 2024

Författare: Kristin André

Inspelning från webinariet den 16 februari 2024