Beräkning av brandens miljöpåverkan

Med hjälp av tidigare forskning om bränders miljöpåverkan, kompletterat med ytterligare studier i det här projektet, har forskargruppen tagit fram ett beräkningsverktyg som kan stödja räddningstjänsten i deras beslut om släckmetod så att hänsyn till miljön kan tas. Detta arbete ledde vidare till att forskargruppen fick i uppdrag av MSB att utforma en kurs för […]

Brandkrav på fasader

Fasadbränder förekommer inte ofta (jämfört med andra större struktur bränder) men under de senaste åren har det förekommit ett antal spektakulära fasadbränder i höghus som den i Grenfell Tower i London. Bränder i under-ventilerade utrymme kan orsaka att lågor spiller ut från fönsteröppningar som tränger sig in på fasaden, vilket kan innebära att förödande fasadbränder […]

Gröna Tak

Gröna taktäckningsalternativ är något som ökat i popularitet inom byggbranschen under de senaste åren och efterfrågan på gröna tak är ständigt växande. De gröna taken innebär flera fördelar ur miljösynpunkt och ger därför höga poäng i de flesta miljöklassningssystem som många byggprojekt numera använder sig av. Ur brandskyddssynpunkt innebär däremot gröna tak i många fall […]

Detaljutformning av moderna betongkonstruktioner för att förbättra brandmotståndhet

Denna rapport sammanfattar resultaten av ett projekt som var avsett att studera svaret från ihålig kärna och förspänd betongkonstruktion som utsattes för brand. Två bränder under de senaste 12 åren belyste känsligheten för denna typ av konstruktion för brand, en parkeringsbrand i Rotterdam och en varuhusbrand i Vanda. Parkeringsbranden har studerats omfattande någon annanstans och […]

Brandskyddsfärgens funktion vid riktiga bränder

Studien visade att ad hoc testerna med tak- och brandplymscenarier ej tydligt var mer utslagsgivande då det gäller vidhäftning än det standardiserade testet. Men vid dessa tester har man möjlighet att karakterisera och reglera flödet kring provkropparna på ett mycket bättre sätt än vid standardiserade ugnstester där detta är i princip omöjligt. Detta gör att […]

Dubbelglasfasader – en brandteknisk förstudie

Den rent brandtekniska problematiken avseende dubbelglasfasader är att utformningen kan innebära en förhöjd risk för brandspridning mellan våningsplanen om en flamma slår ut genom ett glasparti i den inre fasaden och sedan inte går igenom den yttre fasaden utan knäcker glasen i innerfasaden på våningen ovanför. Dessutom är de riktlinjer som ges i BBR och […]