Dubbelglasfasader – en brandteknisk förstudie

Dubbelglasfasader – en brandteknisk förstudie

Den rent brandtekniska problematiken avseende dubbelglasfasader är att utformningen kan innebära en förhöjd risk för brandspridning mellan våningsplanen om en flamma slår ut genom ett glasparti i den inre fasaden och sedan inte går igenom den yttre fasaden utan knäcker glasen i innerfasaden på våningen ovanför. Dessutom är de riktlinjer som ges i BBR och i BBRAD inte anpassade för denna typ av konstruktioner vilket kan innebära att utformningen behandlas olika från projekt till projekt. Detta beror på att lösningen är relativt ny i Sverige, vilket inneburit att byggreglerna ännu inte hunnit anpassas till konceptet. Det kan dock konstateras att riskbilden i en byggnad onekligen påverkas av en dubbelglasfasad. Ett antal experimentella studier med dubbelglas-fasadsystem har genomförts men generella slutsatser är svåra att dra då utformningarna varit olika och dokumentationen inte är fullständig. Inverkan av vind från utsidan har inte heller studerats.