Kolmonoxid bildas från sot och koldioxid i heta gaslagret

Kolmonoxid bildas från sot och koldioxid i heta gaslagret

Sot i det heta gaslagret ökar produktionen av kolmonoxid (CO) vid rumsbränder. Sot reagerar med koldioxid (CO2) vid temperaturer högre är 950°C och bildar CO. Produktionen av CO ökar med ökad temperatur och minskad syretillgång. Detta kan hända vid rumsbränder med explosionsartad brandutveckling och hög brandbelastning som avger mycket sot. Den snabba brandutvecklingen gör att branden snabbt blir underventilerad.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 621-001 | År: 2003

Författare: Heimo Tuovinen