Bränder i industrilokaler

Det är viktigt att kunna uppskatta risken för brandspridning mellan industribyggnader. I dagens regelverk finns ett krav på en högsta tillåtna strålningsnivå under en given tidsperiod. Hur man beräknar beror på den information som tas fram för varje objekt . Men osäkerheten i de ingångsparametrar som används i beräkningsmodellerna är ofta stor. Därför har ett […]

Textilier som byggnadskomponenter

Textila material används i olika typer av byggnader både i Sverige och utomlands. Detta projekt är en del av EU-projektet Contex-T, där SP varit med som projektpartner som brandexpertis och som genom en referensgrupp kunnat ta hänsyn till svenska förhållanden. Projektets syfte har bland annat varit att utveckla säkra, hälsosamma och ekonomiska lättviktsbyggnader av textila […]

Inertering av siloanläggningar

Större silor bör förberedas för gasinmatning – Tidigare projekt kring släckning av bränder i silor i kombination med praktiska erfarenheter från verkliga bränder har visat att inertering med kvävgas som matas in nära silons botten är en mycket lämplig släckmetodik. Detta innebär att syret succesivt trängs undan och på så sätt dämpar en pågående glödbrand […]

Multiparametrisk studie av brandrök

En ny metod (infraröd polarisationsspektroskopi, IRPS) har använts för att mäta toxiska gaser i brandsammanhang. Metoden visade sig vara mycket robust och kan användas för att göra mätningar i mycket sotiga och svåråtkomliga miljöer. (Projektnummer 303-071)

Halten av cyanväte i het brandrök minskar med avståndet från branden

Försök i liten skala och CFD-simuleringar visar att cyanväte (HCN) minskar i brandrök om temperaturen är hög, ca 600 °C. Vid 200 °C och under sker inga märkbara förändringar i röken.SP har i detta projekt studerat både hur koncentrationer av cyanvcäte (HCN) och kolmonoxid (CO) varierar i brandrök efter att röken lämnat brandrummet.

Råd för installation av värmedetektionskablar på ytterfasad

För många kommuner och fastighetsägare orsakar vandalisering och anlagd brand stora problem. För att upptäcka dessa typer av bränder på ett tidigt stadium har man på flera olika håll i landet börjat installera värmedetektionskablar (”värmekablar”) längs fasader.

Mätning och Simulering av Brandrök

Rekonstruktion av sjukhusbranden i Växjö på SP visar att golvmaterialet spelade en avgörande roll för såväl den häftiga branden som den mycket kraftiga rökutvecklingen. 

Kolmonoxid bildas från sot och koldioxid i heta gaslagret

Sot i det heta gaslagret ökar produktionen av kolmonoxid (CO) vid rumsbränder. Sot reagerar med koldioxid (CO2) vid temperaturer högre är 950°C och bildar CO. Produktionen av CO ökar med ökad temperatur och minskad syretillgång. Detta kan hända vid rumsbränder med explosionsartad brandutveckling och hög brandbelastning som avger mycket sot. Den snabba brandutvecklingen gör att […]

Stålkonstruktioner i flera våningar – egenskaper vid brand – Del 2

Forskningsprojektet ”Stålkonstruktioner i flera våningar – egenskaper vid brand” är uppdelat i två delar. Del 1 har utförts av Fire Safety Design och innefattar en litteraturstudie, datorsimuleringar av brandförsök och strukturanalyser. Del 2 har utförts av Stålbyggnadsinstitutet (SBI) och syftar till framtagande av dimensioneringsmodeller, utveckling av dimensioneringsmodeller vid stora deformationer samt praktiska rekommendationer för brandskyddsteknisk […]