CFD-modellering av brandförlopp i tunnelbanevagnar under olika ventilationsförhållanden

Bästa sättet att få en dimensionerande brand för en specifik vagn är att utföra fullskaliga vagnbrandprovningar vilka är väldigt kostsamma. CFD (Computational Fluid Dynamics) modellering kan vara ett bra alternativ för att minska kostnaderna och möjliggör parameterstudier efter det att modellen har blivit tillräckligt testad. I projektet simulerades en fullskalig transportbrandprovning och resultaten jämfördes med […]

Brand-inducerade takjets egenskaper i tunnlar under olika ventilationsförhållanden

Under de senaste decennierna har forskningen kring tunnelbrand i huvudsak inriktats på design bränder och brandgaskontroll för tunnlar med längsgående luftflöden genererade av impulsfläktar i taket. Det finns en kunskapslucka när det gäller de fysiska egenskaperna hos brandinducerade takplymer (ceiling jets) vid tunnelbränder. Kunskapen kring plymer i vanliga bränder är betydligt högre. Man kan använda […]

Släcksystem med vattendimma – en kunskapssammanställning

Rapporten beskriver de senaste årens teknikutveckling inom området, redovisar erfarenheter och resultat från verifierande försök för olika tillämpningar, beskriver installationsrgler samt provningsmetoder med dess tillämpningar och ge exempel på goda såväl som dåliga erfarenheter från verkliga installationer.

Dimensionerande brand för vattenbaserade släcksystem i tunnlar

Förslag på nya dimensionerande bränder för tunnlar med fasta släcksystem. Kunskap om hur släcksystem påverkar storleken på bränder i tunnlar har saknats. Detta innebär stora osäkerheter för både projektörer, tunnelägare och räddningstjänst när planeringen och dimensioneringen av brandskyddstekniska system sker. Tack vare det genomförda projektet kommer kunskapen inom detta område att öka.

Mätning av miljöpåverkan av bränder. (EcoTox)

Utsläpp från bränder består typiskt av ämnen och partiklar som är skadliga för människa och miljö. Omfattningen av utsläppet och kontamineringsgraden från en brand beror på brandens förbränningsförhållanden, bränslet, den omgivande miljön och omfattningen av utsläppet.

Luftridå för att förhindra spridning

Idén att använda luftridåer som en rökbarriär har diskuterats bland t.ex. brandkonsulter. Projektets syfte är att utifrån befintliga produkters kapacitet och tidigare undersökningar diskutera de grundläggande parametrarna som krävs för dimensionering av luftridåer som rökbarriärer via teori, modellförsök och CFD-beräkningar. I rapporten beskrivs skalförsök (1:4) och CFD-simuleringar av en uppställning med en luftridå placerade i […]

Påverkan av parametriska brandscenarier på strukturell träprestanda och tillförlitlighet

Denna rapport sammanfattar resultaten av ett projekt som har utformats för att bedöma effekterna av olika bränder på säkerhetsnivån i en träkonstruktion. Medlet för att uppnå detta var att mäta svaret på ett antal träelement på ett antal bränder i en ugn och att identifiera och kvantifiera de resulterande faktorer som påverkar träkonstruktionens bärförmåga när […]

Rumsbrand med lågt placerade ventilationsdon – modellskaleförsök

Brandgaser är ofta det som i första hand påverkar människor vid brandsituationer. Idag förekommer flera olika metoder för förhindra brandgaser att spridas via ventilationssystem i byggnader. Exempel på dessa är olika former av brandspjäll eller metoder med fläktar i drift. I handböcker har en metod med att placera tilluftsdonen lågt föreslagits. Projektets syfte är att […]

ETANKFIRE – Brinnegenskaper i etanolbränslen

Syftet med denna del av ETANKFIRE-projektet har varit att ge information om etanolens brinnegenskaper i relativt stor skala, dvs avbrinningshastighet respektive värmestrålning på olika avstånd från branden. Detta har en direkt inverkan på behovet av skyddsåtgärder, t ex behov av kylning av angränsande cisterner för att förhindra brandspridning vid en stor brand. Erfarenheten från mindre […]