Säkrare lagring av biobränsle och avfall – statistik över och erfarenhet från incidenter och bränder

Säkrare lagring av biobränsle och avfall – statistik över och erfarenhet från incidenter och bränder

Sedan 10-15 år pågår en omfattande omställning för att ersätta fossila bränslen med olika typer av bioenergi och avfall samt att uppnå en ökad materialåtervinning. Detta innebär en omfattande hantering och lagring av dessa material vilket också medför risker för brand. Syftet med projektet har dels varit att samla kunskap kring hur lagring av olika typer av biobränsle och avfall sker, dels att få en uppdaterad statistik kring inträffade bränder och sammanställa de erfarenheter man fått av dessa incidenter.