Dammexplosionsrisker i metallbearbetande industri

Tvärtemot vad många tror är metaller i allra högsta grad brännbara och därför finns det risk för bl.a. dammexplosioner när metallerna finfördelas i olika processer såsom slipning och blästring. Ett antal metalldammexplosioner har inträffat relativt nyligen med mer eller mindre omfattande materiella skador och i några fall också personskador.

ETANKFIRE – Släckning i etanolcisterner

Användningen av etanol har ökat dramatiskt vilket  också innebär en mer omfattande lagring i t ex stora cisterner. Även om cisternbränder är ovanliga visar historiken att släckinsatsen mot samtliga identifierad bränder i etanolcisterner har misslyckats och istället resulterat i en totalskada.

ETANKFIRE – Brinnegenskaper i etanolbränslen

Syftet med denna del av ETANKFIRE-projektet har varit att ge information om etanolens brinnegenskaper i relativt stor skala, dvs avbrinningshastighet respektive värmestrålning på olika avstånd från branden. Detta har en direkt inverkan på behovet av skyddsåtgärder, t ex behov av kylning av angränsande cisterner för att förhindra brandspridning vid en stor brand. Erfarenheten från mindre […]

Användningen av expanderat glas som brandskydd inom petrokemisk industri

Expanderat glas kan utgöra ett mycket effektivt brandskydd i invallningar och motsvarande utrymmen där risk för brand kan uppstå i spill av brandfarlig vara. Detta var något som tydligt framgick av de brandförsök som genomfördes vid ett seminarium som anordnades på SP-Brandteknik i Borås den 25 mars 2010 inom ramen för ett Brandforskprojekt. Vid seminariet […]

Inertering av siloanläggningar

Större silor bör förberedas för gasinmatning – Tidigare projekt kring släckning av bränder i silor i kombination med praktiska erfarenheter från verkliga bränder har visat att inertering med kvävgas som matas in nära silons botten är en mycket lämplig släckmetodik. Detta innebär att syret succesivt trängs undan och på så sätt dämpar en pågående glödbrand […]

Brandfarliga varor på försäljningsställen – underlag för rekommendationer

Inom handeln hanteras en stor mängd produkter som klassas som ”brandfarlig vara”. En mycket stor andel av dessa säljs antingen i plastförpackningar eller i aerosolbehållare. I händelse av en brand i lokalen finns en potential för ett snabbt brandförlopp om den brandfarliga varan involveras. Projektet syftade till att ta fram underlag för komplettering av rekommendationer […]

Släckning av silobränder kräver rätt teknik

Bränder i silor är generellt svårsläckta och kan utgöra svårbedömda risker för räddningstjänstens personal. För att få bättre kunskaper kring brandförlopp, detektion och släckning har SP Brandteknik utfört försök med en ”tornsilo” i modellskala.

Råd för installation av värmedetektionskablar på ytterfasad

För många kommuner och fastighetsägare orsakar vandalisering och anlagd brand stora problem. För att upptäcka dessa typer av bränder på ett tidigt stadium har man på flera olika håll i landet börjat installera värmedetektionskablar (”värmekablar”) längs fasader.