Förtroendet till lokalsamhället och risken för bostadsbränder

Antal omkomna i bostadsbränder har under de senaste decennierna planat ut och Nollvisionen verkar just nu svåruppnåelig. Dessutom verkar det ha skett en ökad riskpolarisering. I dagsläget finns god kunskap både i forskarvärlden och den lokala räddningstjänsten hur både bostadsbränder och den relaterade dödligheten kan minskas, dock finns en låg villigheten bland mer riskutsatta grupper […]

Brandsäkerhet för en åldrande befolkningen

Trots en stor nedgång i antal omkomna i Sverige sedan 1950-talet är brandrelaterad dödlighet fortfarande ett problem med omkring100 döda per år i bränder. Flertalet svenska studier har påvisat betydande skillnader i risken för brand och risken för skada och dödsfall vid brandmellan olika åldersgrupper, socioekonomiska grupper och geografiska områden. En grupp som återkommer som […]

Bostadsbränder och äldre personer

Betydande skillnader i risken för dödsfall vid brand har påvisats mellan olika åldersgrupper, socioekonomiska grupper och geografiska områden. En grupp som återkommer som särskilt utsatt är äldre personer, en grupp som också utgör den åldersgrupp som procentuellt sett ökar mest i samhället i populationsstorlek. För att uppnå nollvisionen inom brandområdet bör därför denna grupp vara […]

Anlagd brand – ett stort samhällsproblem

Initiativet till projektet Anlagd brand togs år 2007. Anledningen var att Brandskyddsföreningen hade uppmärksammat att många bränder i byggnader är anlagda och kostar stora summor varje år. Totalt anläggs drygt 10 000 bränder i Sverige årligen. Vad gäller skolbränder är minst hälften av dessa anlagda, ofta av ungdomar under 18 år. Skolbränder blev därför ett […]

Säkerhetsutredningar av bränder – försök med tillämpning av olika metoder

Under 2008-2009 genomfördes en studie med fördjupade utredningar av bränder och brandtillbud. Projektet innehöll både en övergripande teoretisk del och en del med fallstudier där flera olika metoder för olycksutredningar tillämpades på inträffade bränder eller brandtillbud. Varje enskild fallstudie beskrivs i separata rapporter.