Anlagd brand – ett stort samhällsproblem

Anlagd brand – ett stort samhällsproblem

Initiativet till projektet Anlagd brand togs år 2007. Anledningen var att Brandskyddsföreningen hade uppmärksammat att många bränder i byggnader är anlagda och kostar stora summor varje år. Totalt anläggs drygt 10 000 bränder i Sverige årligen. Vad gäller skolbränder är minst hälften av dessa anlagda, ofta av ungdomar under 18 år. Skolbränder blev därför ett uttalat fokus för kartläggningen. Sammanlagt har 16 delprojekt genomförts inom ramen för forskningsprojektet.

Här kan du ladda ned rapporter och informationsblad från Anlagd brand-projektet:

Anlagda skolbränder går att förhindra.
Populärvetenskaplig beskrivning av resultatet.

Anlagd brand – ett samhällsproblem – Slutrapport

Författare: Margaret Simonson McNamee

Projektets förstudie

Publikationer från tekniska delprojekt

Tekniska system för att förhindra och förebygga anlagd brand – slutrapport

Författare: Nils Johansson, Patrick van Hees, Margaret Simonson McNamee, Michael Strömgren

Anlagd brand Analys av kostnader och nyttor med tekniska system.

Författare: Nils Johansson, Michael Strömgren, Patrick van Hees

A Cost-Benefit Analysis of Fire Protection Systems Designed to Protect against Exterior Arson Fires in Schools

Författare: Nils Johansson, Patrick van Hees, Margaret Simonson McNamee, Margaret et al

Inventering av tekniska system i skolor

Författare: Nils Johansson, Lunds Universitet; Lars-Gunnar Klason

Fyrverkeripjäser som antändningskälla vid bränder

Författare: Lars-Gunnar Klason, Nils Johansson

Dimensionerande brand: anlagda skolbränder.

Författare: Lars-Gunnar Klason, Petra Andersson, Nils Johansson

Fallstudier – Vilka tekniska faktorer spelar en roll vid anlagd brand i skolor?

Författare: Patrick van Hees, Nils Johansson

Brandstatistik, vad vet vi om anlagd brand?

Författare: Per Blomqvist, Henrik Johansson

Projektering av brandskydd i skolbyggnader.
Rapport och folder, baserad på resultaten från anlagd brand projektet, framtagen på uppdrag av SBUF, Svenska byggbranschens utvecklingsfond, dessa vänder sig till arkitekter, entreprenörer och även brandprojektörer.

Författare: Nils Johansson

Rapporten är en mer detaljerad och fördjupad beskrivning av olika tekniska brandskyddslösningar samt en överblick av krav i lagar och regler.

I folder ges råd om hur brandskyddet i skolor som är utsatta för anlagd brand kan förstärkas samt viktiga saker att tänka på vid projektering.

Rapporten och foldern går att beställa i tryck form på SBUF:s hemsida.

Publikationer från övriga delprojekt

Barn/ungdomar som anlägger brand – orsaker och motåtgärder

Författare: Sven-Åke Lindgren, Micael Björk, Hans Ekbrand, Sofia Persson, Sara Uhnoo

STADENS BRÄNDER –
Del 1, Anlagda bränder och Malmös sociala geografi.

Författare: Nicklas Guldåker, Per-Olof Hallin

STADENS BRÄNDER –
Del 2, Fördjupning,

Författare: Helena Bohman, Manne Gerell, Jonas Lundsten, Mona Tykesson

Utvärdering av kommuners arbete mot anlagda skolbränder.

Författare: Sofia Persson, Sara Uhnoo, Hans Ekbrand, Charlotta Thodelius, Sven-Åke Lindgren

Att släcka innan det brinner.

Författare: Sofia Persson

Attityder och normer kring anlagd brand bland högstadieungdomar och skolpersonal.

Författare: My Lilja

Förstudie till metodutveckling för identifiering och behandling av unga brandanläggare.

Författare: Lennart Strandberg

Skolbränder och skolbrandsprevention – Underlag för planerade insatser enligt ”Karlstadsmodellen”

Författare: Björn Andersson, Gunnar Dahl, Ulf Mårtensson, Ragnar Andersson

Examensarbete inom projektet

Studie av sambandet mellan räddningstjänstens förebyggande insatser och antalet anlagda skolbränder.

Författare: Malin Pettersson, Johan Szymanski

Analys av olycksutredningsmetoder tillämpade på anlagda bränder i skolor.

Författare: Simon Espenrud, Joel Johansson

Att mäta effekter av åtgärder mot anlagd brand i skola – Ett underlag för kostnads- nyttoanalys

Författare: Lotta Gustavsson, Johan Lindbom

Utgivare: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet, Högskolan i Gävle, Kreafor AB, Karlstads Universitet, Karlstads kommun, Lunds Tekniska Högskola