Dimensionerande bränder i tåg och bussar

Vid dimensionering av nödutgångar och av brandskydd används så kallade dimensionerande bränder. Dessa är ett mått på vilken brandutveckling som kan förväntas vid ett brandtillbud. I detta projekt har vi studerat hur man kan bestämma dimensionerande bränder för tåg, bussar och liknande fordon. Fokus har legat på den förväntade brandutvecklingen fram till övertändning.

Golvmaterialets betydelse vid rumsbränder

Provningsstandarden EN ISO 9239-1, också kallad golvmetoden, används idag för brandklassning av golvmaterial i byggnader. Den visar hur golvmaterial beter sig vid brand genom att mäta flamspridningslängd och rökutveckling i reducerad skala. Försök genomförda vid SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut visar att golvmaterial kan bete sig mycket annorlunda i full skala och att en högre brandklass […]

Dimensionerande bränder från fältmodeller

Nyligen genomfördes på SP ett projekt som undersökte möjligheten att använda zonmodeller för att skapa dimensionerande bränder. Utgångspunkten var att man använder data från småskaliga brandprovningar på ytskikten och sedan kör en simulering av en rumsbrand med flamspridning i zonmodellen.

Hur påverkar ventilationen brandspridning i kablar?

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut har undersökt hur forcerad ventilation kan påverka brandförloppet vid en brand i kablar. Studien har fokuserat på kablar monterade i svårtillgängliga utrymmen, t ex i horisontella eller vertikala schakt där ventilationen kan ha betydande inverkan. Datorsimuleringar har också genomförts.

Framtida brandstandarder för tåg – EU-projekt FIRESTARR

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut har deltagit i ett EU-projekt med syftet att öka brandsäkerheten i tåg och tunnelbana. Projektet har som mål att föreslå gemensamma brandkrav på Europeisk nivå för alla inredningsmaterial i en tågvagn.

Ny syn på brandsäkerhet i elektronik

Samhället förlitar sig i allt större utsträckning på tillförlitliga elektronikprodukter och elektroniska system, exempelvis för kommunikation, flygledning, betalsystem och säkerhetssystem i kärnkraftsanläggningar liksom för styrning av industriella processer och dokumenthantering. Bränder i dessa system kan störa viktiga funktioner hos samhälle och företag och orsaka brand i byggnader.