Ytskikts brandegenskaper med avseende på absorption av värmestrålning

Ytskikts brandegenskaper med avseende på absorption av värmestrålning

Absorptiviteten för en yta är ett mått på hur mycket av den inkommande strålningen som absorberas. Vid bränder utgör strålning en betydelsefull komponent i värmetransporten från ett brinnande objekt till ett objekt som ännu inte fattat eld. I detta projekt har absorptiviteten för 72 olika produkter undersökts.Ett av resultaten från studien är att absorptiviteten ofta minskar då ett material utsätts för värme och börjar förkolna. Detta står i motsats till tidigare antaganden om ökande absorptivitet vid förkolning.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 603-081 | År: 2009

Författare: Michael Försth, Arne Roos