Utveckling av teori för beräkning av tid till antändning

Utveckling av teori för beräkning av tid till antändning

En helt ny enkel och noggrann formel har utvecklats för beräkning av tid till antändning av ytor som utsätts för värmestrålning. Metoden kan användas för att bedöma tid till antändning för föremål/ytor som befinner sig i luft med rumstemperatur men som utsätts för strålning från flammor. Det kan t.ex. vara ett föremål i ett tidigt skede av en brand eller en motstående fasad i ett näraliggande hus där det kommer flammor ut genom fönsteröppningar. Metoden kan t.ex. användas vid utvärdering av resultat i konkalorimetern för att bestämma antändningstemperatur och/eller materialegenskaper. Den nya metoden har tagits fram med stöd av noggranna numeriska beräkningar dels med finit elementberäkning, dels med Duhamels superpositonsteknik. Jämförelsen har gjorts med etablerade beräkningsmodeller som visats fis vara mycket grovt felaktiga.

Read article, Superposition with Non-linear Boundary Conditions in Fire Sciences