Hållbar hantering av byggavfall – återbruk av brandklassade produkter steg 2

Samhällsbyggnadssektorn är av stor betydelse för Sverige och den svenska ekonomin med en omsättning inom den svenska bygg- och anläggningssektorn på drygt 1 000 miljarder kronor årligen och sysselsättning av cirka 550 000 personer. Tillsammans utgör den byggda miljön ungefär hälften av nationalförmögenheten. Vanliga uppskattningar visar att sektorn motsvarar cirka 40 % av Sveriges totala […]

Mätning av miljöpåverkan av bränder. (EcoTox)

Utsläpp från bränder består typiskt av ämnen och partiklar som är skadliga för människa och miljö. Omfattningen av utsläppet och kontamineringsgraden från en brand beror på brandens förbränningsförhållanden, bränslet, den omgivande miljön och omfattningen av utsläppet.

Anlagd brand – ett stort samhällsproblem

Initiativet till projektet Anlagd brand togs år 2007. Anledningen var att Brandskyddsföreningen hade uppmärksammat att många bränder i byggnader är anlagda och kostar stora summor varje år. Totalt anläggs drygt 10 000 bränder i Sverige årligen. Vad gäller skolbränder är minst hälften av dessa anlagda, ofta av ungdomar under 18 år. Skolbränder blev därför ett […]

Brandskyddskrav för samlingstält och tältlika byggnadstrukturer

Textila vävar används i allt större omfattning i olika typer av byggnadsstrukturer, både i permanenta och speciellt i temporära strukturer. Den traditionella användningen av textila vävar för större strukturer har varit för samlingstält. Under senare år har användningen av textila vävar kommit att innefatta nya användningsområden som t ex evenemangsbyggnader som uppförs för en tävling […]

Brandgenererade partiklar

I detta projekt har man tittat närmare på brandgenererade partiklar och dess sammansättning. Man har bland annat undersökt hur toxiska ämnen beter sig beroende på om de är i gasfas eller partikelfas, och hur partikelstorleken påverkar deponeringen i andningssystemet. Läs artikeln: Detailed study of distribution patterns of polycyclic aromatic hydrocarbons and isocyanates under different fire conditions. […]

Textilier som byggnadskomponenter

Textila material används i olika typer av byggnader både i Sverige och utomlands. Detta projekt är en del av EU-projektet Contex-T, där SP varit med som projektpartner som brandexpertis och som genom en referensgrupp kunnat ta hänsyn till svenska förhållanden. Projektets syfte har bland annat varit att utveckla säkra, hälsosamma och ekonomiska lättviktsbyggnader av textila […]

Inertering av siloanläggningar

Större silor bör förberedas för gasinmatning – Tidigare projekt kring släckning av bränder i silor i kombination med praktiska erfarenheter från verkliga bränder har visat att inertering med kvävgas som matas in nära silons botten är en mycket lämplig släckmetodik. Detta innebär att syret succesivt trängs undan och på så sätt dämpar en pågående glödbrand […]

Termisk nedbrytning av gasformiga halonersättningsmedel

Under lång tid har halogeninnehållande släckmedel, haloner, utgjort en stor del av marknaden med släckmedel i de fall då inte vatten eller vatteninnehållande medel är lämpliga. Haloner har tyvärr en stor påverkan på ozonlagret och därför är de inte längre tillåtna. LTH har i detta projekt undersökt släckförmågan för olika släckmedel.