Brand- och explosionsrisker för alternativa bränslefordon i tunnlar

Miljöfrågor leder till fordon med alternativa bränslen, vilket också innebär nya risker. År 2007 exploderade ett LPG fordon i Salerno, Italien, varvid ett trevåningshus totalförstördes och fem andra byggnader skadades. Under 2016 har minst tre CNG explosioner inträffat i Sverige; bland annat exploderade CNG tanken i en buss under pågående släckinsats vilket resulterade i att […]

FireFoam

En ny programvara för fältmodellering av bränder är FireFOAM som är utvecklad av FM Global i USA och är baserad på OpenFOAM. FireFOAM är dock normalt inte använd på den svenska marknaden och kompetens om FireFOAMs funktionalitet och använ-darvänlighet är därför inte tillgänglig bland brandex-pertis i Sverige. Fältmodellering av bränder i Sverige utförs idag i […]

CFD-modellering av brandförlopp i tunnelbanevagnar under olika ventilationsförhållanden

Bästa sättet att få en dimensionerande brand för en specifik vagn är att utföra fullskaliga vagnbrandprovningar vilka är väldigt kostsamma. CFD (Computational Fluid Dynamics) modellering kan vara ett bra alternativ för att minska kostnaderna och möjliggör parameterstudier efter det att modellen har blivit tillräckligt testad. I projektet simulerades en fullskalig transportbrandprovning och resultaten jämfördes med […]

Brand-inducerade takjets egenskaper i tunnlar under olika ventilationsförhållanden

Under de senaste decennierna har forskningen kring tunnelbrand i huvudsak inriktats på design bränder och brandgaskontroll för tunnlar med längsgående luftflöden genererade av impulsfläktar i taket. Det finns en kunskapslucka när det gäller de fysiska egenskaperna hos brandinducerade takplymer (ceiling jets) vid tunnelbränder. Kunskapen kring plymer i vanliga bränder är betydligt högre. Man kan använda […]

Dimensionerande brand för vattenbaserade släcksystem i tunnlar

Förslag på nya dimensionerande bränder för tunnlar med fasta släcksystem. Kunskap om hur släcksystem påverkar storleken på bränder i tunnlar har saknats. Detta innebär stora osäkerheter för både projektörer, tunnelägare och räddningstjänst när planeringen och dimensioneringen av brandskyddstekniska system sker. Tack vare det genomförda projektet kommer kunskapen inom detta område att öka.

Laboratorieförsök med inredningsmaterial för tunnelbanevagnar (Ingår i METRO)

Genom forskningsprojektet (METRO) utvecklas bättre kunskap om hur tunnelbane- eller pendeltågsvagnar brinner. Genomförda fullskaleförsök i en tunnel visar att i värsta fall kan brandeffekten bli uppemot 80 MW från en vagn på ett fåtal minuter. På uppdrag av Brandforsk och som en del av METRO projektet, genomförde SP laboratorieförsök där det bl.a. studerades hur mycket […]

Säkerhet i masstransportsystem, METRO

METRO var ett svenskt forskningsprojekt om brand- och explosionssäkerhet i undermarksanläggningar för spårtrafik. Projektet fokuserade på både tunnlar och stationer under mark. Det var ett multidisciplinärt projekt där forskare och doktorander från nio organisationer samverkade med praktiker för att tillsammans höja säkerheten i framtidens masstransportsystem under mark. METRO startades i december 2009 och avslutades i […]

Automatiska sprinklersystem i tunnlar

I projektet har försök genomförts för att undersöka användbarheten av automatiska sprinklersystem i ventilerade tunnlar. Försöken har utförts i  skala 1:15 och i de totalt 28 olika försöken har ventilationshastighet, vattenflöde, värmeflöde, brandtillväxt och brandspridning varierats. Resultaten av försöken visar att avståndet mellan branden och den första sprinklern som utlöses beror i huvudsak på ventilationshastigheten. Vidare […]