Brand-inducerade takjets egenskaper i tunnlar under olika ventilationsförhållanden

Under de senaste decennierna har forskningen kring tunnelbrand i huvudsak inriktats på design bränder och brandgaskontroll för tunnlar med längsgående luftflöden genererade av impulsfläktar i taket. Det finns en kunskapslucka när det gäller de fysiska egenskaperna hos brandinducerade takplymer (ceiling jets) vid tunnelbränder. Kunskapen kring plymer i vanliga bränder är betydligt högre. Man kan använda […]

Dimensionerande brand för vattenbaserade släcksystem i tunnlar

Förslag på nya dimensionerande bränder för tunnlar med fasta släcksystem. Kunskap om hur släcksystem påverkar storleken på bränder i tunnlar har saknats. Detta innebär stora osäkerheter för både projektörer, tunnelägare och räddningstjänst när planeringen och dimensioneringen av brandskyddstekniska system sker. Tack vare det genomförda projektet kommer kunskapen inom detta område att öka.

Luftridå för att förhindra spridning

Idén att använda luftridåer som en rökbarriär har diskuterats bland t.ex. brandkonsulter. Projektets syfte är att utifrån befintliga produkters kapacitet och tidigare undersökningar diskutera de grundläggande parametrarna som krävs för dimensionering av luftridåer som rökbarriärer via teori, modellförsök och CFD-beräkningar. I rapporten beskrivs skalförsök (1:4) och CFD-simuleringar av en uppställning med en luftridå placerade i […]

Rumsbrand med lågt placerade ventilationsdon – modellskaleförsök

Brandgaser är ofta det som i första hand påverkar människor vid brandsituationer. Idag förekommer flera olika metoder för förhindra brandgaser att spridas via ventilationssystem i byggnader. Exempel på dessa är olika former av brandspjäll eller metoder med fläktar i drift. I handböcker har en metod med att placera tilluftsdonen lågt föreslagits. Projektets syfte är att […]

Temperaturberäkningar vid tunnelbränder

Vi bygger allt fler undermarksanläggningar och tunnlar i Sverige. Kunskapsbehovet inom området är fortfarande stort.Syftet med projektet är att verifiera en förenklad metod för att bestämma karaktären på brandgasskiktningen (rökskiktningen) via data från ett antal redan genomförda modell- och fullskaleförsök. Newman presenterade 1982 ett förslag för gruvor på en indelning av brandgas- och temperaturskiktningen i […]

Laboratorieförsök med inredningsmaterial för tunnelbanevagnar (Ingår i METRO)

Genom forskningsprojektet (METRO) utvecklas bättre kunskap om hur tunnelbane- eller pendeltågsvagnar brinner. Genomförda fullskaleförsök i en tunnel visar att i värsta fall kan brandeffekten bli uppemot 80 MW från en vagn på ett fåtal minuter. På uppdrag av Brandforsk och som en del av METRO projektet, genomförde SP laboratorieförsök där det bl.a. studerades hur mycket […]

Automatiska sprinklersystem i tunnlar

I projektet har försök genomförts för att undersöka användbarheten av automatiska sprinklersystem i ventilerade tunnlar. Försöken har utförts i  skala 1:15 och i de totalt 28 olika försöken har ventilationshastighet, vattenflöde, värmeflöde, brandtillväxt och brandspridning varierats. Resultaten av försöken visar att avståndet mellan branden och den första sprinklern som utlöses beror i huvudsak på ventilationshastigheten. Vidare […]

Bränder i industrilokaler

Det är viktigt att kunna uppskatta risken för brandspridning mellan industribyggnader. I dagens regelverk finns ett krav på en högsta tillåtna strålningsnivå under en given tidsperiod. Hur man beräknar beror på den information som tas fram för varje objekt . Men osäkerheten i de ingångsparametrar som används i beräkningsmodellerna är ofta stor. Därför har ett […]