Innovativa elsystem i byggnader

Den elektriska miljön i våra byggnader inklusive våra bostäder förändras. Ett exempel är lokal produktion av el, där solcellsinstallationer blir alltmer populära. Sådan elproduktion medför även förändringar i övriga delar av byggnaders elektriska infrastruktur, såsom DC-nät och i vissa fall energilagring i batterisystem. Vilka konsekvenser har denna utveckling för brandsäkerheten i våra byggnader?

Bränder i boendemiljö slutrapporter

Brandforsk initierade en förstudie som redovisades 2010 och i den stod det klart att kunskapsnivån om bostadsbränder är för låg. Framför allt saknades det information om och analys av vilka individer det är som drabbas och vilka beteenden som orsakar bränder där människor skadas eller omkommer. Årligen inträffar uppskattningsvis 24 000 bränder i bostäder i Sverige […]

Anlagd brand – ett stort samhällsproblem

Initiativet till projektet Anlagd brand togs år 2007. Anledningen var att Brandskyddsföreningen hade uppmärksammat att många bränder i byggnader är anlagda och kostar stora summor varje år. Totalt anläggs drygt 10 000 bränder i Sverige årligen. Vad gäller skolbränder är minst hälften av dessa anlagda, ofta av ungdomar under 18 år. Skolbränder blev därför ett […]

Textilier som byggnadskomponenter

Textila material används i olika typer av byggnader både i Sverige och utomlands. Detta projekt är en del av EU-projektet Contex-T, där SP varit med som projektpartner som brandexpertis och som genom en referensgrupp kunnat ta hänsyn till svenska förhållanden. Projektets syfte har bland annat varit att utveckla säkra, hälsosamma och ekonomiska lättviktsbyggnader av textila […]

Råd för installation av värmedetektionskablar på ytterfasad

För många kommuner och fastighetsägare orsakar vandalisering och anlagd brand stora problem. För att upptäcka dessa typer av bränder på ett tidigt stadium har man på flera olika håll i landet börjat installera värmedetektionskablar (”värmekablar”) längs fasader.

Branddata önskas på alla kablar

Inom de flesta typer av anläggningar och konstruktioner överförs kraft och kontrollsignaler via någon typ av kablar. Störningar vid onormal påverkan inträffar ofta på kablar då de har en mycket stor sträckning i förhållande till komponenter. Komponenter är också betydligt lättare att skydda beroende på att de är så kompakta. Det är även möjligt att […]

Tidig detektion i lokaler med hög takhöjd

Det är svårt att detektera en brand i ett tidigt skede om lokalen har hög takhöjd. Ofta sätter man då detektorerna i taket. Om detektorn larmar eller inte beror sedan på detektorns känslighet och hur mycket rök som når detektorn.