Systematisk och djupgående validering av utrymningsförsök i Virtual Reality – En jämförelse av förflyttningsmönster, beslutsfattande, attityder och ögonrörelser (EyeTrack)

Människors beteende och agerande under en utrymning är ett komplext område att studera. Det finns många faktorer som kan påverka vad enperson gör i en utrymningssituation, vilket gör att väl avgränsade försök behövs när betydelsen av enskilda faktorer ska utredas. För att utvecklaoch effektivisera försöksförfarandet har Virtual Reality-försök (VR-försök) på senare år vunnit mark inom […]

Utrymningshissar Vidare- utveckling av informationssystem

Antalet tunnelbanesystem i världen växer kraftigt. Med det ökar även antalet djupt liggande stationer. I Sverige är ett aktuellt exempel station Sofia som planeras inom utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. Denna station planeras att placeras på ett djup av runt 100 meter under mark. Med denna typ av väldigt djupa undermarkstationer kan hissutrymning bli en nödvändig […]

Modellering av människors förflyttning – ett nytt koncept och strategisk färdplan för fortsatt forskning

Demografiska förändringar i befolkningen i flera länder medför att dagens underlag för utrymningsdimensionering kan ifrågasättas eftersom designvärden ofta baseras på experiment från sent 1900-tal. Därför har en ny strategi utarbetats som beskriver hur människors förflyttning vid en utrymning bör beskrivas. Utgångspunkten är att bestämma personflödenfrån kroppens mekanik och rörelser. Olika experimentella metoder för att undersöka […]

Bränder i boendemiljö slutrapporter

Brandforsk initierade en förstudie som redovisades 2010 och i den stod det klart att kunskapsnivån om bostadsbränder är för låg. Framför allt saknades det information om och analys av vilka individer det är som drabbas och vilka beteenden som orsakar bränder där människor skadas eller omkommer. Årligen inträffar uppskattningsvis 24 000 bränder i bostäder i Sverige […]

Förflyttning vid utrymning

Idag används ofta datormodeller för att simulera människors utrymning. Ett problem är att dessa modeller ofta bygger på gammal data, dvs data från 60- och 70-talet. Dessa data är dessutom sällan särskilt detaljerad, vilket gör det svårt att vidareutveckla dagens datorbaserade utrymningsmodeller. Det finns därför ett behov av att samla in detaljerad data, men detta […]

Säkerhet i masstransportsystem, METRO

METRO var ett svenskt forskningsprojekt om brand- och explosionssäkerhet i undermarksanläggningar för spårtrafik. Projektet fokuserade på både tunnlar och stationer under mark. Det var ett multidisciplinärt projekt där forskare och doktorander från nio organisationer samverkade med praktiker för att tillsammans höja säkerheten i framtidens masstransportsystem under mark. METRO startades i december 2009 och avslutades i […]

Datorsimulering av utrymning vid brand- inventering av tre angreppssätt

Det finns idag ett drygt tjugotal datorprogram för simulering av utrymning vid brand. I programmen modelleras personers förflyttning vanligtvis på ett av tre sätt. Dessa tre angreppssätt har kartlagts och beskrivits i detta projekt. Beskrivningen bygger på fem befintliga datorprogram, nämligen ERM, EVACNET4, STEPS, buildingEXODUS och SIMULEX.

Utrymning genom irriterande och tät rök

För att undersöka människors beteenden och gånghastighet i tät och irriterande rök genomfördes en serie försök med frivilliga försökspersoner. Dessutom skulle möjligheten att förbättra utrymningssituationen genom att använda olika kompletterande utrymningsmarkeringar undersökas.